Nyheter

Amazon lanseras i Sverige i höst

Enligt källor till DN

HUI Research berät­tar i en artikel i DN att de har säkra uppgifter om att Ama­zon planer­ar att ta sin verk­samhet – inklu­sive lojalitet­spro­gram­met Prime – till Sverige i höst. Ama­zon själ­va väl­jer att inte kom­mentera uppgifter­na.

Emma Her­nell, som är vice VD på HUI Research, tror att det sker i sam­band med Black Fri­day medan andra bedö­mare tror att sep­tem­ber eller okto­ber är mer troligt. Alla verkar överens om att lever­anser­na, åtmin­stone till en bör­jan, kom­mer att skickas från cen­tral­la­gret i Tysk­land med en lever­anstid på 2–3 dagar.

Via: DN

Se ock­så: Teknikin­ter­vjun: Vill vi verk­li­gen ha Ama­zon i Sverige?

Kommentarer