Recensioner

Kanex USB‑C Fast Charger 18W — när du bara vill ersätta din gamla mobilladdare

Men vill vi bara det?

Pow­er Deliv­ery må vara ett pos­i­tivt värde­lad­dat ord i laddsam­man­hang men vill vi ha mer.

Att fixa rätt lad­dare till sin mobil­tele­fon bor­de vara lätt så här när alla kör USB‑C (I alla fall i ena änden, hej iPhone-använ­dare!)

Men trots det använ­der mobiltil­lverkar­na sina egna speci­fika­tion­er på lad­dar­na för att lad­da myck­et snab­bare än USB nor­malt medger. Där­för lad­dar du snab­bare med en en Huawei-lad­dare till en Huawei-tele­fon, en One­Plus-lad­dare till en One­Plus-tele­fon och en Sam­sung-lad­dare till.. ja ni fat­tar.

Kanex 18w PD-laddare

I ett försök att få slut på det­ta ska­pades en offi­ciell snab­bladdnings­stan­dard för USB‑C som het­er Pow­er Deliv­ery (PD). Med den kan vi lad­da våra enheter med upp till 100 watt om lad­dare och prylen stöd­jer det. Exem­pelvis Mac­Book Pro 16″ tar in 96 W via USB‑C.

Så skoj skall vi inte ha med Kanex USB‑C Fast Charg­er 18W. Nam­net förtäl­jer att det 18W det hand­lar om men när det kom­mer till mobil­tele­fon­er är det fullt till­räck­ligt. I iPhone-världen med sina små (men länge varande) bat­terier går det snabbt att lad­da, unge­fär 50 pro­cent på 30 minut­er.

Android-tele­fon­er­na å sin sida har lite oklart stöd för Pow­er Deliv­ery även om de fles­ta flag­gskepp har det. Även där brukar PD-laddning gå på 18 watt, det­ta även om de ibland kan lad­da 30 watt eller till och med över det ibland med sin egna lad­dare. Skulle PD inte stöd­jas går Kanex-lad­daren den ner till 15W.

För iPhone-använ­dare däre­mot är det lite sko­jsi­gare, lad­daren som föl­jer med alla mod­eller utom iPhone 11 Pro lad­dar med 5 watt så här blir det en stor upp­grader­ing. iPhone 11 Pro-lad­daren har dock 18 watt även den.

Men inte ens för iPhone-använ­dare är det här det bäs­ta valet för Kanex USB‑C Fast Charg­er 18W är fak­tiskt inte så snygg. Hög­glan­sig svart plast påmin­ner om de lad­dare som föl­jer med bud­get-mobil­er sam­tidigt som en Apple orig­i­nal­lad­dare bara kostar 50 kro­nor mer. Sam­tidigt som konkur­renters tred­jepart­slad­dare lig­ger på 50 kro­nor min­dre.

Sammanfattning

Bara en lad­dare, som är lite dyrare än vis­sa konkur­renter och lite tråki­gare än andra. Hade man velat stå ut hade man med fördel kun­nat slän­ga in två USB-C-por­tar som delade på hastigheten eller vad som helst. De fles­ta alter­na­tiv är dock vita så vill du ha en till din svar­ta iPhone kan ju det här vara en grej. Glöm inte köpa till en svart sladd ock­så.

Betyg

 • Pro­duk­tk­val­ité: 3/5
 • Funk­tion 3/5
 • Design: 2/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na: 2/5
 • Total­be­tyg: 3/5

PLUS

 • USB‑C PD.
 • Pas­sar bra till en svart iPhone.

MINUS

 • Lite tråkig design.
 • Inte så prisvärd.

DETALJER

 • Färg­: Glan­sigt svart.
 • Övrigt: Kabel ingår ej.
 • Styr­ka 18 watt (PD).
 • Pris: Ca 300 kr. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer