Nyheter

Kjell & Company går som tåget

Ett tåg som inte drabbas av solkurvor, löv på spåren eller nedrivna kontaktledningar

Till­be­hörs­före­taget Kjell & Com­pa­ny omsat­te 1,6 mil­jarder riks­daler och hade en tillväxt på 13 pro­cent. Fyra nya butik­er öpp­nades och utbudet har bred­dats.

I Norge har tillväx­ten var­it hela 30 pro­cent.

Resul­tatet för­bät­trades och lan­dade på 120 miljon­er kro­nor jäm­fört med 70 miljon­er kro­nor för­ra året.

– Förk­larin­gen är vår star­ka tillväxt i kom­bi­na­tion med en god kost­nad­skon­troll, säger Eric Lund­berg till Mar­ket.

En per­son­lig reflek­tion av bemö­tande i butik är att den lyckas vara kon­stant på hög nivå. Det är alltid glatt och hjälp­samt på ett sätt som verkar vara struk­turellt.

Kjell i Kjell & Com­pa­ny het­er Kjell Dah­nelius och är pap­pa till tre bröder star­tade det redan 1988.

[highlight]Annons: Shop­pa loss hos just Kjell och stöd Teknikveck­an samtidigt.[/highlight]

Kommentarer