Nyheter

Konsumentombudsmannen stämmer Casinobolag

Måttlighet är en dygd.

Kon­sumen­tombuds­man­nen (KO) stäm­mer bolaget bakom Nin­ja Casi­no då man anser att mark­nads­förin­gen strid­er mot måt­t­full spel­reklam.

Glob­al Gam­ing som de het­er sva­rade den 20 feb­ru­ari med att det mes­ta i KOs skriv­else är inak­tuellt då vi nu fått en ny spel­lag som gäller och då kan man inte se till­ba­ka till his­toriska hän­delser.

Nin­ja Casi­no har fått pre­cis fått tillå­telse av Spelin­spek­tio­nen att bedri­va dig­i­tal casi­noverk­samhet i fem år här i Sverige.

Tidi­gare under månaden bjöd civilmin­is­ter Ardalan Shekara­bi in bola­gen med licens för att be dem diskutera hur de kunde lugna sig lite med mark­nads­förin­gen. Idéen om att nya spel­la­gen som infördes i bör­jan av året skulle min­s­ka rekla­men och därmed lock­elsen för per­son­er med spel­beroende verkar ha gått om intet.

Läs ock­så hur vi ser på reklam här på Teknikveckan.com.

Kommentarer