Nyheter

Lexbase satsar på att hänga ut prickade läkare med flera

Den kon­tro­ver­siel­la webb­si­dan Lexbase planer­ar att pub­licera vil­ka läkare och tan­dläkare som bliv­it prick­ade av HSAN (Häl­so- och sjukvår­dens ans­varsnäm­nd). Det­ta säger man i en inter­vju i Expressen.se.

Infor­ma­tio­nen om prick­ade läkare är offentli­ga han­dlin­gar och kan begäras ut av vem som helst. Ingen tjänst har dock tidi­gare sam­manställt det på det sät­tet som Lexbase planer­ar att göra. Att en läkare får en varn­ing eller erin­ran bety­der inte automa­tiskt att de för­lorar sin läkar­legi­ma­tion.

Där säger upphovs­män­nen bakom sajten att man även planer­ar att läg­ga ut beslut från allmän­na rekla­ma­tion­snäm­n­den. Det­ta kan tyckas min­dre kon­tro­ver­siellt jäm­fört med dess huvudsyfte, att ge enkel till­gång till infor­ma­tion om vil­ka per­son­er som bliv­it döm­da i dom­stol någon gång under de fem senaste åren. Om det­ta kan du läsa mer om under länksam­lin­gen nedan.

Men det är inte bara sajtens inrik­t­ning som fått kri­tik­er­na att lyf­ta på ögonbry­nen. Per­son­er­na bakom, och då särskilt VD:n Jonas Häger, har även fått kri­tik för sina tidi­gare före­ha­vande. Webb­si­dan Inter­netswe­den har en lång artikel om det­ta.

[related]Mer om Lexbase[/related][display-posts tag=“Lexbase” image_size=“thumbnail” order_by=“date” order=“DESC” posts_per_page=“20”]

Kommentarer