Smarta Hem

Liten och billig Ring-kamera för inomhusbruk

Samt en ny Stick Up cam
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Ama­zon-ägda Ring fort­sät­ter lansera kameror och idag pre­sen­ter­ade man en rik­tigt bil­lig en för inomhus­bruk vid namn Ring Indoor Cam med ett pris på runt 650 kro­nor. Den har dock det mes­ta vi förvän­tar oss från en kam­era och inklud­er­ar 1080p HD-video, rörelse­zon­er, mörk­er­läge, tvåvägskom­mu­nika­tion och rörelseak­tiver­ad inspel­ning. Den har dock vare sig stöd för Home­K­it eller Google Assis­tant men väl Alexa. Den kop­plas in via stick­kon­takt i väggen och till ditt Wi-fi.

Ring Indoor Cam blir till­gäng­lig här i europa först tidigt näs­ta år.

Sam­tidigt pas­sar man på att upp­dat­era sin Stick Up Cam och erb­jud­er nu den i tre vari­anter, med sladd, bat­teri och med sol­celler. Alla tre funger­ar både ute och inomhus. En nyhet är möj­ligheten att block­era vis­sa delar av bilden som inte får visas eller spelas in — så kallade Pri­va­cy Zones.

De ser dessu­tom ut att bli bil­li­gare än föregående gen­er­a­tion — de med bat­teri eller sladd kostar cir­ka 1300 kro­nor och den med sol­celler slu­tar på cir­ka 1800 kro­nor. Dessa kom­mer bör­ja säl­jas och lev­er­eras i andra hal­van av okto­ber. På Rings webb­si­da går de under nam­net “All-new Stick Up Cam”.

Båda kameror­na vis­ar en blå lam­pa när de fil­mar och det går ock­så att stän­ga av ljudet och bara spela in video samt andra inställ­ningar inspir­erade av den ökade diskus­sio­nen om per­son­lig integritet.

I novem­ber lanseras ock­så möj­ligheten att berät­ta för dina Ring-kameror om du är hem­ma, bor­ta eller om du vill inak­tivera dem helt. Lite som en larm­funk­tion kan vi anta.

[highlight]Annons: Köp Ring hos Web­hallen.[/highlight]

https://youtu.be/oADGH-5Ry_o

Kommentarer