Recensioner

Little Rockerz — De trådlösa hörlurarna till barnen

En billig försäkring för att hålla elektroniken hel

Att pac­ka bilen full, ge sig ut på motorvä­gen och upp­täc­ka världen kan vara bland det mysi­gaste som finns. Men efter fyra tim­mar i bilen med Bab­blar­na, Pip­pi och den hip­pa låten Baby Shark pumpande i hög­ta­lar­na så är inte psyk­bry­tet långt bor­ta.

För att göra resan lite enklare så finns det en genial sak som kallas surf­plat­ta som enkelt kan fäs­tas fast i nack­stödet på bilen. Till det­ta behövs ett par hör­lu­rar och vill man slip­pa att svän­ga av vägen stup i kvarten för att den min­s­ta har som nöje att ryc­ka ur hör­lurss­lad­den så kan man istäl­let väl­ja ett trådlöst alter­na­tiv.

Vi har provat Ifrogz senaste hör­lu­rar Lit­tle Rock­erz Cos­tume Wire­less som är helt anpas­sade för barn och de är även trådlösa. Som tur var ställde min dot­ter upp på att tes­ta dessa hör­lu­rar så jag slapp gå runt med ett par hör­lu­rar med en prins­esskro­na på top­pen.

Hörlurarna

Att de till­ta­lar barn råder det inga tviv­el om och hör­lu­rar­na finns i två utföran­den — prins­es­sa och dinosaurie. Hör­lu­rar­na är genomgående i plast med mju­ka lurvi­ga kud­dar och de har på ena kåpan sto­ra tydli­ga knap­par så bar­nen enkelt kan star­ta, höja och sän­ka voly­men utan att behö­va skri­ka på sina föräl­drar.

Hör­lu­rar­na har en maxvolym på 85 dB så det finns ingen oro för att de små liv­en ska råka höja för myck­et och ska­da öro­nen. Med i kar­ton­gen föl­jer det en även med en kabel som Ifrogz kallar ”Bud­dy jack”. Det är en spi­ralk­a­bel på 1,2 meter där det går att kop­pla in ett till par hör­lu­rar om två barn vill tit­ta på sam­ma film, lyssna på sam­ma musik eller mysa till en ljud­bok. 

Varför trådlöst?

Att barn ska ha trådlösa hör­lu­rar känns näs­tan som det enda alter­na­tivet, speciellt om man har barn i de lägre åldrar­na mel­lan 3–6 år. Min dot­ter hade sedan tidi­gare ett par hör­lu­rar med sladd och det går inte att räk­na på fin­grar­na hur mån­ga gånger hennes iPad har åkt ned i gol­vet då hon bara har rest sig upp och gått iväg. Med ett par trådlösa hör­lu­rar slip­per man oroa sig för dyra skador på elek­tron­iken som hör­lu­rar­na är inkop­plade i.

Så hur lyder domen?

Min dot­ter hop­pade högt när hon öpp­nade för­pack­nin­gen och såg att hör­lu­rar­na såg ut som en prins­esskro­na. Det tog henne inte lång tid att lära sig att kon­trollera hör­lu­rar­na med hjälp av de sto­ra knap­par­na på sidan. Och som förälder är det skönt att veta att hon inte kan höja för myck­et och ska­da öro­nen.

Vi har sedan Lit­tle Rock­erz Cos­tume Wire­less kom in i vårat hem inte haft några iPads som har åkt ned i gol­vet och våra bil­re­sor har bliv­it både tystare och lugnare. Hör­lu­rar­na ska även med över­allt för det finns tydli­gen inget bät­tre än att gå till lek­parken sam­tidigt som sound­track­et till Frost pumpar i hör­lu­rar­na. Så vill ni slip­pa bråk och trasig elek­tron­ik så är Lit­tle Rock­erz ett givet köp, speciellt för den låga pris­lap­pen på 349 kro­nor.

Det tekniska

Blue­tooth: 4.2, bat­ter­i­tid 10 tim­mar vid 50 pro­cent volym
3,5 mm stereoanslut­ning: Ja
Kabel­längd: 1,2 m
Frekven­som­fång: 18–20 Hz
Vikt: 86 gram
Imped­ans: 32 Ω
Hög­ta­larele­ment: 30 mm neodymi­um
Brusre­duc­erande: Nej

Priset lig­ger på 349 kro­nor och går att köpa på Zagg.com eller hos utval­da butik­er.

Kommentarer