Nyheter

Luftrenaren Smartmi P1 med HomeKit-stöd

Trevli­ga nyheter från Smart­mi som lanser­ar en ny luftrenare. Stort plus för att den har stöd för HomeKit.

Kine­siska före­taget Smart­mi som är en del av Xiao­mi-sfären har nu pre­sen­ter­at sina nya luftrenare, Smart­mi P1 Puri­fi­er. Före­taget är mest kän­da för sina tys­ta golvfläk­tar och luft­fuk­tare men sedan ett tag till­ba­ka har de även luftrenare i sitt sortiment.

Nya Smart­mi P1 Puri­fi­er är en snyg­gt des­ig­nad skapelse som med sitt hand­tag enkelt kan bäras runt i hem­met. Stor­leken till­hör de min­dre på mark­naden så fullt logiskt att du ska kun­na fly­t­ta runt den vid behov. Upp­till finns en stor dis­play som vis­ar rel­e­vant infor­ma­tion om luftk­valiteten i ditt hem.

Smar­mi P1 ska kun­na ren­sa luften i ett rum på cir­ka 10 minut­er vilket får ans­es vara fullt god­känt och den fil­tr­erar upp till 99,97% av par­tik­lar­na i luften. Unge­fär sam­ma som de fles­ta andra luftre­nar­na på mark­naden. Laser­par­tikelsen­sor­er detek­ter­ar pollen och andra par­tik­lar ner till PM2.5 och allt renas via ett effek­tivt H13 HEPA-fil­ter i tre steg.

Stöd för Apple HomeKit

För någon månad sedan blev vi varse om att deras app önskade åtkomst till Hem-data vilket hin­tar om att något är på gång. Det­ta är trevli­ga nyheter efter­som det sedan tidi­gare bara finns två luftrenare på mark­naden med stöd för Home­K­it — VOCOl­inc Smart Air Puri­fi­er VAP1 samt Molekule Air Mini+. Dessa är dock i dyraste laget så Smart­mi P1 med ett lägre rik­t­pris på $199 lär säk­ert till­ta­la massan.

Utöver stöd för Apple Home­K­it har den även stöd för Google Assis­tent och Ama­zon Alexa.

Luftrenaren dri­vs med en borstlös DC-motor vilket gör den tyst, fak­tiskt endast 19 deci­bel på lägs­ta hastigheten vilket gör att den läm­par sig bra för t ex sovrummet.

Smart­mi P1 finns i två färg­er, sil­ver eller grå och fil­tret sägs räc­ka i upp till 1 år.

Vi hop­pas på att den dyk­er upp här i Sverige ock­så inom kort hos våra åter­försäl­jare. Vad tror ni om den­na, kan det bli ett köp?

Käl­la: AppleIn­sid­er

Kommentarer