Podcast

Macradion #8 — Peter, Gabriel och varsin Levelator

Macradion

I veck­ans avs­nitt bör­jar vi som van­ligt med Veck­ans Microsoft. Vi fun­der­ar ock­så på vad som hänt med Apple Expo samt åter igen hur sto­ra Apple kan bli. Avs­nit­tet blir genast rik­tigt nos­tal­giskt när Stuffit och Nap­ster kom­mer till tals. Microsoft kom­mer även med på slutet när vi råkar, något oplan­er­at, dis­sa före­taget och Win­dows Vista till tusen.

Vi fort­sät­ter att exper­i­mentera med ljudet, ge gär­na syn­punk­ter på det, pre­cis som med allt annat.

Vi behöver ock­så hjälp inför näs­ta avs­nitt. Då är Gabriel bor­ta så jag Peter kom­mer att göra en fråge­spe­cial. Så skic­ka in alla era frå­gor Mac, iPod och iPhone-frå­gor till [email protected] så kom­mer jag förhopp­n­ingsvis kun­na svara på dem.

Länkar

Microsofts helomvänd­ning

Dig­ging Deep­er

Apple Expo

Mac­Book och Mac­Book Pro säl­jer som smör

Stuffit 20 år

Nap­ster säljs

Mac OS X 10.5.5

Win­dows 7

Programtips

News­Fire

Road­movie

Prenu­mer­erar du redan finns pro­gram­met i ditt iTunes-bib­liotek andra kan anti­n­gen bör­ja prenu­mer­era via iTunes Store eller lyssna direkt här på på webb­si­dan.

Direk­tlänk om du sur­far med iPhone/iPod touch eller sak­nar flash.

Kommentarer