Podcast

Macradion: iPhone Apple Pen

"Jag vet ju att Steve Jobs inte kan vända sig i graven!"

Det är fort­farande myck­et­fokus på iPhone 12 och iPhone 12 Pro men myck­et annat mysigt ock­så.

Mar­cus recen­sionsvideo om de nya tele­fon­er­na — fil­mad med de nya tele­fon­er­na är ute och han berät­tar om sina upplevelser, Math­ias tror han har valt rätt tele­fon men är besviken på myck­et annat och Den­nis skickar sus­pek­ta toalet­tbilder och tes­tar pro­duk­ter — bland annat en efter­läng­tad Home­K­it-ringk­loc­ka.

 

 

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka och kan tit­ta på oss live när vi spelar in avs­nit­tet var­je måndag 21:00! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer