Apple

“MagSafe” med design före funktion

oklar anledning

Med Apples nya iPhone 12 serie så kom det även en mas­sa tredjepartstillbehör.

Sat­e­chi är kän­da för att göra snyg­ga till­be­hör till våra Applepro­duk­ter. När det kom­mer till MagSafetill­be­hör så var det inget annor­lun­da där. En del bät­tre än andra.

Apple släppte till­sam­mans med iPhone 12 serien en MagSafe­lad­dare i met­all och keramik, vit och sil­vrig. Sat­e­chi släppte sin tolkn­ing på den och i van­lig ord­ning kom deras i en kom­bi­na­tion av grå och svart med själ­va ytan som fäster i sam­ma vita som Apples. Satechi magsafe

Sat­e­chis MagSafe­lad­dare är 146 kro­nor bil­li­gare än Apples men kom­mer med några ned­köp. Först och främst så lad­dar Setachis MagSafe bara med 7,5 W medan Apples egna klarar av att lev­er­era 15 W. För att en Qi-lad­dare ska kun­na lev­er­era 15 W till en iPhone 12 så behöver den vara cer­ti­fier­ad av Apple. Och Sat­e­chis är inte det. Bak­si­dan av MagSafe­lad­daren är konkav vilket gör att den inte lig­ger plant på varken skrivbor­det eller om vi vill sät­ta fast den på väggen. Design­mäs­sigt så är den i mitt tycke snyg­gare än en helt platt puck. Men den blir inte lig­gan­des på sam­ma plats när vi använ­der den.

Satechi magsafe

Mag­neten i lad­daren är rejäl och det är aldrig någon tvekan om att den inte skulle hål­la fast tele­fo­nen så som vi sett flera andra MagSafetill­be­hör miss­ly­ckas med.

Kabeln är i svart gum­mi och om den håller bät­tre än Apples vita kabel låter vi vara osagt. Här hade vi önskat att Sat­e­chi hade skiljt sig mer och använt sig av sina flä­tade kablar som vi vet har en bät­tre hållbarhet.

USB‑C kon­tak­ten har en ordentlig met­all­bit som gör att vi kan förvän­ta oss att den inte böjs sön­der i förs­ta taget. På met­all­biten hit­tar vi även en LED­diod som vis­ar om den har ström eller ej.

Satechi magsafe

Den korta sammanfattningen:

Bil­li­gare och snyg­gare, men långsam­mare och min­dre praktisk.

Betyg: 3 av 5

Pris: 349 kr som bil­li­gast på Pris­jakt just nu

Recension: Satechi magnetiska trådlösa laddningskabel

Betyg: 3 / 5

Kommentarer