Nyheter

Många anställda hos Huawei har arbetat eller utbildats inom den kinesiska militären

Huawei säger att det inte är något problem

Huawei har haft ett tufft år med den tidi­gare svartlist­nin­gen som bolaget fick av USA och nu har en brit­tisk tankesmed­ja gjort en upp­täckt.

De har gått igenom 25 000 cv:n från anställ­da hos Huawei och kan kon­stat­era att mån­ga anställ­da har både arbe­tat och utbil­dats hos den kine­siska mil­itären. Vis­sa anställ­da har även tidi­gare arbe­tat som agen­ter hos Kinas statssäk­er­hetsmyn­dighet och Christo­pher Bald­ing som har var­it med och skriv­it rap­porten säger att det finns en tydlig kop­pling mel­lan Huawei och den kine­siska stat­en och mil­itären.

Huawei har kom­menter­at rap­porten och skriv­er att sina anställ­das tidi­gare posi­tion­er inte utgör något prob­lem. Infor­ma­tio­nen som rap­porten pre­sen­ter­ar är inget nytt och den har inte heller var­it dold på några sätt.

 

Via DI, Käl­la The Tele­graph

Kommentarer