Android

Mate 30 Pro — för bra för att vara sann

I alla fall här och nu

Huawei Mate 30 Pro pre­sen­ter­ades idag på ett event i München men på grund av den i dagsläget inte får använ­da sig av Googles alla tjän­ster inklu­sive Play Store så är lanserin­gen i Europa höjd i dunkel.

Det här är något vi måste pra­ta om, redan föregån­garen Mate 20 Pro och dess sys­tertele­fon P30 Pro är kraft­paket av rang och med kameror som prester­ar bäst i alla lägen genom både bra optik, snabb sys­temkrets och mjuk­vara. Med modi­ga val av färg­er blev de ock­så visuellt attrak­ti­va.

Mate 30 Pro skulle ta det­ta ett steg län­gre och gör så ock­så speci­fika­tion­s­mäs­sigt med nya Kirin 990, bat­teri på 4500 mAh och lad­dare på hela 40W. Den kan lad­das trådlöst med 27w w

Mate 30 Pro får sam­ma stor­lek på skär­men, 6,43 tum med en upplös­ning på 2300x1176.

Huvud­kam­er­an som då egentli­gen är två är uppde­lad på 40 megapix­el respek­tive där den ena har en blän­dare på f/1.6 vilket är lägst i klassen bort­sett från midrange-syskonet Hon­or 20 Pro som kör med så lågt som f/1.4. Ju lägre blän­dar­tal ju mer ljus kom­mer in. Den andra job­bar med F/1.8. Att det är två kameror beror på att den ena är opti­mer­ad för still­bilder och den andra för film när det kom­mer till hur den hanter­ar färg. RYYB för foto och RGGB för film om du pratar fotonördiska. Skil­naden är att still­bild­skam­er­an använ­der gult i stäl­let för grönt ljus vilket är bät­tre i vis­sa förhål­lan­den när det är mörkt ute.

Av någon anled­ning sak­nar filmkam­er­an i huvud­kam­er­an optisk bild­sta­bil­isator och för­li­ta sig på mjuk­vara i stäl­let.

Super­vid­vinkel-kam­er­an har 16 megapixlar och 18 mm (P30 Pro har 16 mm och är därmed lite lite vidare) och tele­fo­to-kam­er­an 8 megapixlar. Dessvärre ärv­er den inte 5 gånger zoom i från P30 Pro men i gengäld får vi 3 gånger zoom som är lite skar­pare.

 

Bland mjuk­varun­y­heter­na märks gester för att styra den och visuellt så finns nu endast en knapp på sidan. I stäl­let så går skär­men ner ännu mer på sidor­na och ger virtuel­la knap­par i stäl­let. Vi hop­pas innerligt att vi kom­mer att kun­na återkom­ma om det är en bra eller dålig sak.

Vik­ten lan­dar på 198 gram.

Det är sagt att den fak­tiskt kom­mer lanseras i Europa men datum, pris, exakt vilket sys­tem den kom­mer köra är för när­varande högst oklart.

 

Kommentarer