Recensioner

Meater+ är din bästa vän vid grillen

Eller ja, den och ölen
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Att stå vid grillen en varm som­markväll och gril­la en fin bit kött och lite som­ri­ga primör­er är svårslaget, men ibland förstörs allt när mat­en väl ska avn­ju­tas då det har gril­lats för länge. Det­ta vill gänget på Meater råda bot på så de har lanser­at en ter­mome­ter som assis­ter­ar dig hela vägen fram till en per­fekt grill­ning. Nu kanske ni undrar var­för vi bör­jar pra­ta om något så sim­pelt som en köt­ter­mome­ter på Teknikveck­an och det är för att den­na skil­jer sig från en hed­erlig ter­mome­ter.

Vad kan den göra?

Meater+ har två tem­per­atur­mätare i sig där den ena mäter köt­tets tem­per­atur och den andra ugnens eller gril­lens tem­per­atur. På din tele­fon eller surf­plat­ta lad­dar du ned Meaters app och det är där all magi sedan ska­pas. Du ställer in vad för kött du ska tilla­ga och även hur tilla­gat du vill att köt­tet ska vara. Du kan sedan föl­ja tillagnin­gen via appen där du ser vilken innertem­per­atur köt­tet har, vilken tem­per­atur den ska upp till och hur varmt det är i grillen. Meater+ säger även till om det är för hög tem­per­atur i grillen så du snabbt kan fly­t­ta undan köt­tet så det inte blir bränt. 

Gör den jobbet bra?

Att kom­ma igång med Meater+ är busenkelt och i appen finns massvis med grill­pro­gram att väl­ja på, men om du inte har koll på de engel­s­ka nam­nen på alla köttde­lar så blir det en del sak­er att Googla på då appen inte har stöd för sven­skt språk. Det går även att ska­pa egna grill­pro­gram så vi sök­te fram de per­fek­ta tem­per­a­tur­erna för våra favorit­sak­er att gril­la och ska­pade egna pro­gram i appen som sedan döps till ”per­fekt lax”, ”magisk fläsk­filé” och så vidare, dock så säger inte appen till när köt­tet ska tas av och vila i de egna ska­pade pro­gram­men. När det är klart så är det bara att föra in Meater+ i den tjock­aste delen på köt­tbiten och star­ta pro­gram­met när köt­tbiten läg­gs in i ugnen eller på grillen.

Väl på grillen är det bara att gril­la som van­ligt och när innertem­per­a­turen näs­tan är uppe i önskvärd tem­per­atur säger Meater+ till när köt­tet ska av grillen för att vila och även när det är redo för server­ing. Vi har tes­tat Meater+ genom att tilla­ga en hel fläsk­filé, lax, entre­cote och kar­ré och resul­tatet har bliv­it ren per­fek­tion var­je gång. När det kom­mer till upp­kop­pling så kom­mu­nicer­ar den via blå­tand så går du för långt bort så säger Meater+ till att anslut­nin­gen har tap­pats. Det går dock att anslu­ta ytterli­gare en enhet så som en surf­plat­ta och då används den som bryg­ga så du kan via din mobil se hur det går för köt­tet oavsett hur långt bor­ta från ter­mome­tern du är. Det­ta är smidigt om du har plan­er­at att röka något under flera tim­mar men ändå vill kun­na hål­la koll på utveck­lin­gen när du inte är i närheten av din grill.

Summering:

Meater+ är en hjäl­pre­da vid grillen eller ugnen som vi inte kom­mer kun­na vara utan framöver. Att alltid ha koll på exak­ta grad­er och när köt­tet är klart under­lät­tar hela vägen fram tills mat­en står på bor­det — och med ett per­fekt resul­tat var­je gång. Appen är genomtänkt och samtli­ga av dina tidi­gare grill­ningar finns kvar i appen där det går att tit­ta på grafer, hur lång tid det tog och myck­et mer. Vi hade dock gär­na sett att sven­skt språk fanns som val då det hade under­lät­tat en hel del och min­skat antalet Google-sökningar. Själ­va laddfo­dralet som tem­per­atur­mätaren även för­varas i dri­vs av van­li­ga bat­terier och här hade vi gär­na sett ett inbyg­gt bat­teri istäl­let. Meater+ går att köpa på bland annat Webhallen.com för 1 099 kro­nor.

Kommentarer