Nyheter

Microsoft etablerar datacenter på skånska vischan

Nej Thor, inte Lund

Microsoft stor­sat­sar på dat­a­cen­ter i Sverige och har utöver Gävle och Sand­viken nu köpt mark i Staffanstorp. Ett välmående liten vil­lakom­mun utan­för Malmö.

Ytan som köpts upp är på 120 000 kvadrat­meter till en okänd sum­ma pen­gar. Tidi­gare köp har dock lan­dat på 269 miljon­er kro­nor.

Enligt den tidi­gare markä­garen skall Microsoft påbör­ja arbetet direkt.

Via Di Dig­i­tal.

Kommentarer