Windows

Microsoft flyttar dina lösenord till mobilen

Sesam, öppna dig!

Win­dowsan­vän­dare har nu fått till­gång till Apples iCloud-nyck­el­ring  och det finns flera tjän­ster som låter dig göra det­ta i flera enheter — nu hänger Microsoft med.

Microsoft upp­dat­er­ar sin lösenord­hanter­are i web­bläsaren Edge och låter använ­daren använ­da aut­o­fyll-funk­tio­nen i fler enheter. Dessu­tom kom­mer upp­da­terin­gen med ett tillägg till Chrome som gör att använd­ning­som­rådet bred­das ytterligare.

För att kom­ma igång behöver du bara öpp­na lösenord­shanterin­gen i Edge och log­ga in med ditt win­dowskon­to på den enhet du vill aktivera aut­o­fyll-funk­tio­nen så synkas lösenor­den som sparats i web­bläsaren. Till Chrome lad­dar du enkelt ned tillägget Microsoft aut­o­fyll och log­gar in.

Via: Win­dows Blog.

Kommentarer