Recensioner

Microsoft Surface Laptop 3 15 tum är fantastisk trots alla sina brister

Som ett förhållande
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Microsoft

Om syftet med Microsoft Sur­face Lap­top 3 var att ska­pa en dator som inte stod ut för myck­et bland sina Win­dows-part­ners egna dator­er så miss­ly­ck­ades man kap­i­talt.

Men var­för tror vi att det fanns ett sådant syfte? Först och främst har vi sym­bol­frå­gan om att Thun­der­bolt 3 sak­nas vilket numera är stan­dard på mer eller min­dre alla PC-dator­er i den högre ekonomiska skolan. Microsoft menar att det det beror på säk­er­het men jäm­fört med risken att kop­pla upp en Win­dows-dator på inter­net fram­står eventuel­la säk­er­hets­bris­ter med Thun­der­bolt i paritet med risken att tram­pa på virtuellt Lego.

Men för den van­li­ga använ­daren är valet av proces­so­rarkitek­tur och antal USB-por­tar det mest besyn­nerli­ga.

Geekbench Single & Multi core Microsoft Surface Laptop 3

Sin­gle core (blåa sta­plar) respek­tive Mul­ti Core (Röda sta­plar) för årets tes­tade dator­er. (Högst är bäst)

Interna komponenter

Till skill­nad mot 13-tum­mar­na som alla använ­der Intels tionde och senaste gen­er­a­tions proces­sor­er får 15-tumsvari­anter­na nöja sig med den äldre AMD Ryzen 3000-serien. Men de kostar generellt sätt mer än vad andra bär­bara dator­er går för med nyare Ryzen 4000-serien eller för den delen med Intel-proces­sor­er i sam­ma eller högre klass. Bort­sett från bud­get-datorn Huawei Mate­Book D14 är det­ta den långsam­maste datorn vi tes­tat.

Däre­mot spin­ner GPUn AMD Radeon Vega 9 på bra och det hade var­it spän­nande att pro­va på vad AMD Radeon Vega 11 som sit­ter i den högst specade vari­anten skulle klara.

Geekbench GPU Score Microsoft Surface Laptop 3

Beräkn­ingskraft grafikko­rten i respek­tive dator­er. (Högst är bäst).

Ett annat resul­tat av att väl­ja AMD-arkitek­tur är att 15-tum­mar­na inte kom­mer med det mer effek­ti­va LPDDR4x-min­ner­na utan får nöja sig med helt van­li­ga DDR4-min­nen. Här kan vi väl­ja mel­lan 8 eller 16 GB ram men det sist­näm­n­da kom­mer bara i dator­er med svart chas­si. Tokigt.

Lagring bjud­er på 128, 256 eller 512 GB SSD men sam­ma sak här, vill vi top­pa på 512 GB är det endast svart som gäller. Då får vi i stäl­let för AMD Ryzen 5 (3580U) en AMD Ryzen 7 (3780U) men priset lan­dar på hela ca 26 700 kro­nor. Att jäm­föra med vårt tes­tex­em­plar med 8 GB ram­minne och 256 GB lagring som kostar ca 18 800 kr. Den enda av de fyra vari­anter­na som både gå att få i sil­ver eller svart. Instegsmod­ellen finns bara i sil­ver och med 8 GB ram respek­tive 128 GB lagring. Den går på ca 15 000 kr.

Men det trådlösa nätver­ket då? Ja det är Wi-Fi 5 (Även kallat 802.11ac) på 15-tum­maren jäm­fört med Wi-Fi 6 (Även kallat 802.11ax) på 13-tum­maren.

Surface Laptop 3

Externa komponenter

Till det så kom­mer det fak­tum att Sur­face Lap­top 3 endast har en USB‑C och en USB-A-utgång. Till det kom­mer den egna lad­d­kon­tak­ten som består av en avlång mag­netisk his­to­ria som vi, trots magsafe-funk­tion­aliteten, skulle vil­ja byta ut till ytterli­gare en USB-C-kon­takt vilken dag som helst.

Surface Laptop 3

Nu går det vis­serli­gen att lad­da upp datorn med USB-C-ingån­gen ock­så om vi har en lad­dare över men då är vi nere till att endast ha en USB-A-ingång att använ­da. Det är så kopiöst dumt att snåla på det­ta. Ingen kortläsare finns inbyg­gt heller. Var­för gör ni på det­ta sät­tet Microsoft?!

Surface Laptop 3

Vad är en bal på slottet?

Det hade var­it så lätt att peka fin­ger och därefter bara ignor­era vad Microsoft hit­tar på bland hård­varan helt och hål­let. Om det inte var för det fak­tum att det här är en allde­les, allde­les, under­bar maskin.

Det här är datorn som får den här notoriskt hård­nack­ade Apple-använ­daren att till slut läm­na hip­ster­före­taget i Cuper­ti­no och hän­ga med Seat­tle­soundet upp till Red­mond. Det var egentli­gen bara en tids­frå­ga, men under­teck­nad har inte hit­tat någon Win­dows-maskin som hård­varumäs­sigt matchat en Mac­Book Pro, för­rän nu.

Surface Laptop 3

Nu är den ju mis­stänkt likt en sådan ock­så när den lig­ger ihop­stängd på bor­det men det finns något nytt och fräscht med Microsoft fyrkanti­ga logo­typ mot den sil­vri­ga ytan. Dessu­tom klarar den eld­provet, möj­ligheten att öpp­na skär­men med endast ett fin­ger utan att resten av datorn föl­jer med upp i luften.

Surface Laptop 3

Men det hand­lar inte bara om utseende. Tan­gent­bor­det är mega­trevligt och touch­paden är den förs­ta som kan matcha en Mac­Book Pro. En känslig detalj som mån­ga läsare vet kan fäl­la även den mest poten­ta datorn hos den här juryn.

Surface Laptop 3

Det­ta ihop med ett Win­dows som blir allt mer och mer geno­mar­be­tat är det­ta allt­så en helt livs­farlig dator att sät­ta i Mac-använ­dares hän­der om du inte vill riskera ett förnekelseut­brott. Men som Mac-använ­dare är vi ock­så täm­li­gen vana vid att hantera kom­pro­miss­er så som avsak­nad till­räck­ligt mån­ga USB-utgån­gar samt inter­na kom­po­nen­ter som inte alltid är de mod­er­naste.

Sammanfattning

Microsoft Sur­face Lap­top 3 både är och ska­par en iden­titet­skris. Den är topp­mod­ern på så mån­ga sätt och vis men sam­tidigt 12 månad­er gam­mal redan vid lanser­ing på andra. När vi sät­ter betyg på Teknikveck­an är inte del­be­ty­gen jämt vik­tade, vis­sa delar kom­mer alltid vara vik­ti­gare än andra beroende på pro­dukt och det har aldrig var­it så tydligt som nu.

Och just det ja, den här recensen­ten gillar verk­li­gen 15-tumsskär­mar när det kom­mer till Win­dows, särskilt de som har en upplös­ning på på 2496 x 1664 (201 PPI) och 3:2 i bredd-höjd-förhål­lande. Och som har inbyg­gd Win­dows Hel­lo-kam­era, låt oss aldrig drab­bas av att behö­va slå in ett lösenord manuellt igen.

Men dröm­men om en Sur­face Lap­top 3 för runt 25 000 kro­nor med top­pre­stan­da på alla kom­po­nen­ter får vi ha kvar minst ett år till.

BETYG

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 3/5
 • Design: 5/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na: 3/5
 • Instal­la­tion 5/5

TOTALBETYG 4/5

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Makalöst vack­er.
 • Superb känsla att job­ba med.
 • Lätt.

MINUS

 • För få USB-utgån­gar.
 • Egen lad­d­kon­takt.
 • Gam­mal proces­so­rarkitek­tur.

DETALJER

 • Färg­: Plati­na med met­all­hand­stöd eller Mattsvart med met­all­hand­stöd.
 • Vikt: 1,54 kg
 • Stor­lek: 339,5 mm x 244 mm x 14,69 mm
 • Pris: Ca 15 000 kr för instegsvari­anten, Ca 18 800 kr för vår testver­sion & 26 700 kr för max.
 • Proces­sor:
 • Ram: 8 eller 16 GB DDR4.
 • Utrymme: 128, 256 eller 512 GB SSD.
 • Grafik: AMD Radeon Vega 9 eller AMD Radeon Vega 11
 • Skärm: 2496 x 1664 (201 PPI).
 • Wi-Fi: Wifi 5 (802.11ac)
 • Blue­tooth: 5.0.
 • Bat­teri: 45.8 Wh (6,041 mAh, 7.58 V)
 • Offi­ciell bat­ter­i­tid 11,5 tim­mar.
 • Lad­dare: Egen lad­dlös­ning. Kan lad­da via USB-C-lad­dare och då rek­om­menderas minst 45 watt (PD 2.0 & 3.0 med 5v, 9v och 20v)
 • Ingån­gar: 1 USB‑A, 1 USB‑C (1,25 GB/s eller 10 Gbit/s.
 • Skär­mut­gång: Via USB‑C (Dis­play­Port 1.4 Alt Mode och ljud. Klarar två 4K UHD-skär­mar (3840×[email protected])

Recen­sion­sex­em­plar från Microsoft.

Kommentarer