Nyheter

Nej luddhållare är extra tillbehör

Om några veck­or kom­mer iPhone 7, eller vad det kom­mer heta, att pre­sen­teras och då får vi ock­så svaret om den kom­mer med lud­dhål­lare eller om den plock­ats bort.

Förr rök­te folk i sina bilar men tider­na förän­drades och nu för tiden är det en för­sum­mande liten del av de som fär­das i en bil som är i behov av en askkopp. I mån­ga år mel­lan förr och nu funger­ade ock­så askkop­par­nas mest som myntsam­lare för småpen­gar till park­er­ingsauto­mat­en.

Idag behövs varken en plats att för­vara aska eller småpen­gar i bilen så askkop­pen har bliv­it ett extra till­be­hör. Likt hålet på din iPhone som en gång i tiden använ­des för att anslu­ta hör­lu­rar men som idag mest har som funk­tion att sam­la fick­ludd. Det kom­mer, tror jag, framöver att bli ett extra till­be­hör som väldigt få kom­mer behö­va.

Jag tror ock­så att för förs­ta gån­gen kom­mer iPhone inte att lev­er­eras med några hör­lu­rar alls i box­en. I stäl­let kom­mer du som kund att få väl­ja mel­lan tre oli­ka till­be­höver till din mobil. En adapter från Light­ning till tra­di­o­tionellt hör­lur­sut­tag. Ett par van­li­ga Ear­Pods med Light­ning-kon­takt, eller ett par trådlösa Ear­Pods som ock­så kom­mer med en sladd för anslut­ning, laddning och parn­ing.

För trådlösa hör­lu­rar behöver lad­das då och då men vill du kun­na lyssna medan du lad­dar dem behövs just en Light­ningsladd av för­längn­ingsvari­ant. Jag tror näm­li­gen att dessa nya trådlösa Ear­Pods kom­mer ha en Light­ning-hane som lad­danslun­ing så de likt Apple Pen­cil kan lad­das av din iPhone, eller iPad för den delen när du inte använ­der dem.

Någon som är irriterande vad gäller trådlösa enheter med Blue­tooth är parnin­gen men det­ta har Apple redan löst i Apple Pen­cil, Mag­ic Key­board, Mag­ic Track­pad 2 och Mag­ic Mouse 2. Dessa parkop­plas alla automa­tiskt via Light­ning-kon­tak­ten. Så vill du använ­da dina trådlösa Ear­Pods med din iPad i stäl­let för din iPhone är det bara att anslu­ta dem till Light­ning-kon­tak­ten på din iPad under en sekund så är parnin­gen avk­larad.

Framti­den är trådlös. Men jag kan ju ha fel.

Kommentarer