Smarta Hem

Netatmo släpper modulerande termostat

Stöder OpenTherm och ska ger mer exakt värme i huset

Fran­s­ka före­taget Netat­mo har smugit ut en ny pro­dukt på sin hem­si­da; Netat­mo Smart Mod­u­lat­ing Ther­mo­stat. Det­ta är en mod­ulerande ter­mo­stat som ska under­lät­ta hanterin­gen av vär­men i ditt hem. Desig­nen känns igen från deras Smart Ter­mo­stat som fun­nits på mark­naden ett par år.

Netat­mo Smart Mod­u­lat­ing Ther­mo­stat rik­tar sig främst mot den brit­tiska mark­naden där mod­ulerande värmelös­ningar är stor. Det­ta är en ter­mo­stat som är kom­pat­i­bel med OpenTherm mod­ulerande värmepan­nor. Den mod­ulerande ter­mostat­en utgår ifrån svaren på fem frå­gor för att ska­pa ett schema utifrån dina vanor och din livsstil, så att du bara värmer upp huset när det behövs. Den nya ter­mostat­en kom­mer med möj­lighet att byta färg­er, det finns fyra utbyt­bara färg­er; grön, orange, gul och ljus­blå.

Auto-Adapt funktion

Auto-Adapt-funk­tio­nen i ter­mostat­en använ­der infor­ma­tion om ditt hems egen­skaper samt utomhus­tem­per­a­turen för att pro­gram­mera när vär­men ska sät­tas på. Via OpenTherm-tekniken vari­er­ar den mod­ulerande ter­mostat­en vat­ten­tem­per­a­turen i ditt värmesys­tem så att du kan få den tem­per­atur du vill ha i pre­cis rätt tid.

Netatmo Smart Modulating Thermostat App

Vad är OpenTherm?

Det finns två typer av värmepan­nor på mark­naden, de klas­siska och de mod­ulerande. Till skill­nad från en kon­ven­tionell pan­na kan en mod­ulerande pan­na justera tem­per­a­turen på vat­tnet i värmekret­sar­na för att hantera husets tem­per­atur mer exakt. För att göra det­ta behöver pan­nan kun­na utby­ta kom­plex infor­ma­tion med ter­mostat­en. “OpenTherm” är ett kom­mu­nika­tion­spro­tokoll som gör att en mod­u­ler­ingspan­na och ter­mostat­en kan utby­ta infor­ma­tion för att styra såväl värme som var­m­vat­ten.

Pris är 2.599 kro­nor och pro­duk­ten finns att bestäl­la på Netat­mos hem­si­da nu.

Käl­la: Netat­mo

Kommentarer