Film & TV

Netflix är inte glada på EU

Tycker innehållskrav är dumt

När Net­flix släppte sin kvar­tal­srap­port använde före­taget en stor del av den för att berät­ta hur dumt det är med innehåll­skrav. I det­ta fal­l­et att minst 30% av innehål­let skall vara relat­er­at till Europa.

De skriv­er bland annat “We are heav­i­ly invest­ing around the world to share sto­ries broad­ly and to strength­en local pro­duc­tion capac­i­ty and oppor­tu­ni­ty. We’d pre­fer to focus on mak­ing our ser­vice great for our mem­bers, which would include pro­duc­ing local con­tent, rather than on sat­is­fy­ing quo­tas[..]”.

Nu är ju Net­flix en part i målet men som kon­sument kan i alla fall jag kän­na att prob­lemet med Net­flix och andra stream­ingtjän­ster inte är bris­ten på europeiska tv-serier och filmer. Det är bris­ten på allt annat.

I övrigt så har Net­flix nu mer än 130 miljon­er beta­lande använ­dare världen runt.

Läs hela kvar­tal­srap­porten som PDF.

Kommentarer