Nyheter

Netflix och övriga streamingtjänster lockar kunder från kabeltv

Net­flix når cir­ka 864 000 sven­skar idag vilket är en uppgång med 26 pro­cent sedan sam­ma kvar­tal för­ra året. Tvåa är ViaPlay med 633 000 per­son­er. Därefter är det långt ner till delade tre­an Vod­dler med endast 94 000 per­son­er och det är dessu­tom en halver­ing mel­lan andra och tred­je kvar­talet i år. Snart är nog dessu­tom den sagan helt slut då före­taget i stäl­let vill säl­ja sin stream­ingteknik till andra. 94000 tittare har även Tv 4 Pre­mi­um och HBO Nordic enligt MMS Trend och Tema 2013:3. Då MMS mäter antal tittare enligt tra­di­tionell tv-mått så är det antal per­son­er som har till­gång till ett abon­ne­mang vilket abso­lut inte är syn­onym med antal beta­lade kun­der. Den andra sto­ra för­loraren är Com Hem som enligt artikeln i DI tap­par 7–8 pro­cent av de som abon­ner­ar på någon form av streaming-tjänst.

Vinter-OS gör skillnaden

Tvåan ViaSat lär få en rejäl uppgång i och med vin­ter-OS i bör­jan av näs­ta år. Det­ta då man kom­mer stor­sat­sa på att loc­ka kun­der som annars hade tit­tat på SVT eller TV4 där det gått tidi­gare år. 

[source: http://www.di.se/artiklar/2013/11/14/netflix-plockar-comhems-kunder “Dagens Industri”]

Kommentarer