Spel

Ninja Casino får inte återuppta sin verksamhet medans överklagan utreds

Denied.

I slutet av juni skrev vi om att Glob­al Gam­ing som dri­ver Nin­ja Casi­no blev av med sina sven­s­ka licenser och inte län­gre kan bedri­va verk­samheten i Sverige. Det­ta då de har bru­tit mot flera av de cen­trala delar­na i spel­la­gen som ska sky­d­da spelare mot över­driv­et spelande. De fick även ned­slag på sina åtgärder när det kom­mer till pen­ningtvätt och finan­sier­ing av ter­ror­ism där spelin­spek­tio­nen hit­tat all­varli­ga och sys­tem­a­tiska bris­ter.

Glob­al Gam­ing har överk­la­gat beslutet till kam­mar­rät­ten då de anser att beslutet helt sak­nar stöd i spel­la­gen och de tyck­er att de möter samtli­ga krav för att inneha en spel­li­cens. De ville även få möj­lighet att fort­sät­ta bedri­va sin verk­samhet under den tiden som överk­la­gan utreds men det har de fått avs­lag på. Tobias Fager­lund som är VD på Glob­al Gam­ing säger till Break­it:

“Vi är självk­lart besvikna över beslutet i kam­mar­rät­ten och att vi inte bevil­jas inhi­bi­tio­nen. Vi och våra aktieä­gare lid­er sto­ra skador var­je dag vi inte kan bedri­va vår verk­samhet och vi är fort­farande över­ty­gade om att vi kom­mer att få rätt när den rättsli­ga processen når sitt slut. Vi tit­tar nu naturligtvis på våra möj­ligheter att få inhi­bi­tion­syrkan­det prö­vat i högs­ta instans”

Käl­la Break­it

Kommentarer