Nyheter

Ny bransch vill sätta dit Google

Jobbsajterna är inte nöjda med Google Jobbsök

Under­teck­nad hade knappt hun­nit förstå att Google har drag­it igång ett verk­tyg för jobb­sök innan bran­schen går ihop och skriv­er starkt for­muler­ade brev till EU.

Det är 23 bolag jobb­sökar­före­tag som ber EU kom­mi­sionär Mar­grethe Vestager med ans­var för konkur­rens­frå­gor att tem­porärt stop­pa Google medans den utred­ning man ock­så kräver sker.

Google har ingen egen data­bas med jobb utan den aggregerar de 23 bola­gen och andras sajters infor­ma­tion och pre­sen­teras i det van­li­ga sökre­sul­tatet. För att det skall kom­ma högt upp så gäller det att föl­ja Googles guide­lines på hur webb­si­dor­na skall utfor­mas.

Delar av bran­schen menar nu allt­så att Google miss­brukar sin dominerande ställ­ning medan andra menar på att det äntli­gen är lika för alla och att det hela led­er till mer inno­va­tion.

Via Reuters.

Kommentarer