Apple

Ny reklamfilm från Apple

Fortsätter jobba för klimatet även kommande decennium.

Apple släppte idag en ny reklam­film där de lovar en bebis att läm­na min­i­mala ekol­o­giska fotavtryck efter sig.

I van­lig ord­ning får vi en stil­ren och vack­er video från Apple. Där de lovar att läm­na min­i­mala ekol­o­giska fotavtryck efter sig och inte påver­ka kli­matet alls i framti­den. Apple har nått sina mål för 2020 när det kom­mer till åter­vin­ning och kli­mat­påverkan.

Med videon vill de häl­sa att de fort­sät­ter job­ba för kli­matet även näs­ta decen­ni­um och planer­ar att inte påver­ka miljön alls med sina pro­duk­ter och pro­duk­tion vid 2030. Läs mer om vad de gjort och kom­mer göra på apple.com/2030.

Käl­la: Apple Youtube.

Kommentarer