Smarta Hem

Ny version av Google Nest Hub mäter din sömn

Använder Soli-teknologi för att mäta ditt sömnmönster

Google har pre­sen­ter­at en upp­dat­er­ad ver­sion av sin Nest Hub. Med fokus på att mäta sömnkvalitet och i 4 oli­ka färger.

Till utseen­det ser den nya Google Nest Hub ut pre­cis som föregån­garen men under skalet finns lite nyheter. Nest Hub har fått en snab­bare proces­sor och en bät­tre hög­ta­lare (ø 43,5 mm) som ska ge 50% bät­tre ljud utöver nya färg­er. Det som dock stick­er ut med den­na nya är att den mäter din sömn utan att du behöver ha en kloc­ka eller aktivitet­sarm­band på dig. Tack vare inbyg­gd Soli-teknik, en radar som mäter dina rörelser kan Nest Hub analy­sera din sömn och pre­sen­tera det­ta i till­hörande app.

Även kan­ten runt skär­men har för­bät­trats men det är sam­ma skärm som tidi­gare, 1024x600 pix­el. Den har dessu­tom fått en tred­je mikro­fon som ska svara bät­tre på kommandon.

Mäter din sömn med Sleep Sensing

Tack vare den inbyg­g­da Soli sen­sor-teknolo­gin kan den mäta dina rörelser under nat­ten när du sover och sedan analy­sera det­ta. Även ner på nivåer där din and­ning kan analy­seras. Nest Hub analy­ser­ar din sömn automa­tiskt från det att du läg­ger dig och som­nar tills att du går upp. Inga behov av arm­band, klock­or eller andra sen­sor­er som göms under madrassen. Du kan se när du som­nade, hur lång tid det tog att som­na, hur lugn eller stökig nat­ten var­it men ock­så om du har hostat eller snarkat under nat­ten. Allt pre­sen­teras i Google Fit-appen på din smartphone.

Google Nest Hub colors.jpg

På mor­gonen när du vak­nar pre­sen­teras nat­tens resul­tat på skär­men och du kan se om du sovit okej eller om något stört dig under natten.

Nest Hub Google Fit.jpg

Förberedd för Thread

Enligt uppgift är nya Nest Hub även för­beredd för Thread även om det­ta inte är aktivt vid lever­ans. Mest troligt är att det­ta fixas till med en kom­mande firmware-upp­da­ter­ing. Vid upp­da­ter­ing kom­mer den att fungera som en Thread Bor­der Router samt som en CHIP hub för kom­pat­i­bla enheter.

De nya färg­er­na är; Mist (blå), Light Pink, Light Gray och Dark Gray. Priset är USD 99,99 och den ska skep­pas den 30 mars 2021. Till­gång i Sverige är okänt i dagsläget.

Blir det ett köp när den når oss?

Käl­la: The Verge

Kommentarer