Apple

Nya Apple Watch Series 6 — syressätt dig med nya färger

Vo2

Ännu en höst, ännu en ny mod­ell av Apple Watch, nej två för­resten.

Det var i van­lig ord­ning en upp­dat­er­ad ver­sion av föregående års kloc­ka S5 och sen en ny Apple Watch SE.

Apple_delivers-apple-watch-series-6_09152020

Apple Watch S6 sto­ra nyhet är att den har sen­sor­er för att mäta Vo2 och att den nu har höjd­mät­ning på hela tiden.

“VO2 max (ock­så max­i­mal syre­för­brukn­ing, max­i­mal syre­up­p­tagn­ings­för­må­ga eller max­i­mal aer­ob kapacitet) är den högs­ta graden av syre­för­brukn­ing mätt under stegvis ökande trän­ing, typiskt på ett löpband.[1][2] Max­i­mal syre­för­brukn­ing åter­speglar den aer­o­ba kon­di­tio­nen för en indi­vid och är en vik­tig fak­tor för dess uthål­lighet­ska­pacitet under lång­varig, sub-max­i­mal trän­ing. Nam­net kom­mer från “Volym O2 max”.”

Apple_watch-series-6-sensor_09152020

Den nya sen­sorn för syrenivå i blodet består av fyra grup­per av lys­dioder och fyra foto­di­oder. Sen­sorn är inte­gr­erad i klock­ans bak­si­da av safir­glas, som har des­ig­nats om helt. Att mäta V02 hänger ihop med hur väl syre­up­p­tagn­ings­för­må­ga ser ut och är kop­plat till vårt mående. Under pre­sen­ta­tio­nen så kop­plade även Apple ihop V02 med hur man detek­ter­ar symp­tom på Covid ‑19.

Apple_watch-series-6-Aluminum-blue-case-close-up_09152020

Apple Watch S6 kom­mer i föl­jande boett vari­anter

  • alu­mini­um­boett rymd­grå, sil­ver, guld, blå, (PRODUCT) RED.
  • ros­t­fri stål­boett grafit, sil­ver, guld,
  • titan­boett rymdsvart, neu­tral

Priser

  • Apple Watch Series 6 (GPS) kostar från 4 495 kr och Apple Watch Series 6 (GPS + Cel­lu­lar) kostar från 5 695 kr.

Det har senare framkom­mit att Apple Watch S6 är utru­stat med U1-chipet. U1-chipet kom med iPhone 11 och hjälper till att avgöra var en enhet är någon­stans. Apple kallar det spa­tial för­må­ga. Tydli­gast blir det när vi använ­der Apples tjänst Air­drop och vi med hjälp av U1-chipet kan se åt vilket håll mot­ta­gande enhet befinner sig.

Kommentarer