Smarta Hem

Nya funktioner släpps till Google Nest Hub

Mörkt läge och fler användarkonto är några av nyheterna

Google med­de­lade idag att de kom­mer att släp­pa en upp­da­ter­ing som ger deras smar­ta dis­play­er nya funk­tion­er. Bland dessa ser vi mörkt läge, stöd för fler använ­dark­on­to (upp till 5 oli­ka) samt en del nya touch-kontroller.

Det blir nu allt­så möjligt att se t ex kalen­drar från oli­ka Google-kon­to (hem och/eller jobb t ex) vilket ger en bät­tre överblick om man är fler medlem­mar i famil­jen. Mörkt läge är dessu­tom en bra funk­tion när vi nu har vant oss vid det­ta i såväl dator­er som surf­plat­tor och mobil­tele­fon­er. Det­ta aktiveras automa­tiskt beroende av tid på dagen.

Ny hemskärm på Nest Hub

I sam­band med upp­da­terin­gen kom­mer även hem­skär­men att upp­dat­eras och ge en bät­tre överblick över hur dagen ser ut. Istäl­let för det oändli­ga skräl­lande i sidled kom­mer nu infor­ma­tio­nen att delas upp i fem tydli­ga sektioner;

  • tid på dagen (vari­er­ar under hela dagen)
  • kon­troll av hem­met (sköt ditt smar­ta hem härifrån)
  • media (vis­ar vad andra assis­ten­ter spelar)
  • kom­mu­nika­tion (hantera duo-sam­tal och kontakter)
  • upp­täck (vis­ar nya funktioner)

Alla dessa ska vara lät­tåtkom­li­ga via top­pen av skärmen.

Som liten bonus läg­ger de till nya avs­lapp­nade ljud som t ex vat­ten­fall som du kan kic­ka igång när du behöver slapp­na av en stund. Även ett soluppgångsläge läg­gs till som gör att skär­men vak­nar till liv lite innan du själv gör det.

Vad blir din favorit­funk­tion av dessa nyheter?

Käl­la: The Verge

Kommentarer