Apple

Nya Mac Pro kan visas upp i sommar

Apple marinerar för närvarande beslutet

Nya Mac Pro kan eventuellt visas upp på WWDC nu i som­mar. Enligt den van­ligtvis så välun­der­rät­tade Mark Gur­man på Bloomberg är det inte helt klart internt hos Apple hur den kom­mande datorn skall behand­las men troli­gen så kom­mer den visas upp.

Datorn kom­mer vara start­skot­tet för ett Apple som åter igen sat­sar på de mer pro­fes­sionel­la använ­dar­na och till­skill­nad mot den nu exis­terande mod­ellen lär den vara bety­dligt lättare att upp­gradera och byg­ga ut.

Man skall även ha satt ihop ett Pro Work­flow Team som skall se till att dessa löften hålls.

Nya Mac Pro kom­mer antagli­gen ock­så släp­pas ihop med en ny Apple-skärm på hela 31,6 tum på 6K. En skärm som det lär krä­vas mis­shan­del av en och annan spar­bös­sa för att få hem till sig.

Tidi­gare hette det att datorn skulle kom­ma 2019 men om de inte är helt redo att visa upp den på WWDC i juni så lär det drö­ja län­gre än så.

Kon­cept­bilden ovan har Pas­cal Eggert gjort.

 

Kommentarer