Android

OnePlus 7 Pro — Det börjar ta sig rejält

Nästa år är de ikapp!

För inte så länge sedan var mod­eller som inte flag­gskepp­stele­fon­er syn­onymt med bil­li­ga men rätt tråki­ga och långsam­ma his­to­ri­er. Sedan kom One­Plus med idén att släp­pa tele­fon­er som var snab­ba genom både hård­vara och opti­mer­ad mjuk­vara medan man spa­rade in på annat. Exem­pelvis genom att hål­la nere antalet mod­eller, dela resurs­er med kon­cern­sysko­nen Oppo och Vivo, avsak­nad av vat­ten­tå­lighet och high end-kameror, induk­tion­sladdning, bil­li­gare mate­r­i­al och så vidare.

Om det­ta egentli­gen var en allmän trend eller om resten av indus­trin följde efter lil­la One­Plus är oklart men flera år senare och nio mod­eller senare är det knök­fyllt i seg­mentet.

Då gör One­Plus sitt nya drag och sat­sar på vad man menar är en fullfjä­drad flag­gskeppsmo­bil och lev­er­erar en rad bran­schny­heter för en main­streamtele­fon — One­Plus 7 Pro. Men inte utan att fega ur en smu­la och för förs­ta gån­gen lansera två mod­eller sam­tidigt där man sam­tidigt stan­nar kvar i mid-range-sege­mentet med One­Plus 7 utan Pro-epitet som mer eller min­dre är en upp­dat­er­ad One­Plus 6T.

En rad kloka beslut

One­Plus 7 Pro vis­ar sig snabbt vara något utöver det extra. Ännu fler flaskhal­sar har arbe­tats bort i form av använd­ning av ett nytt lagringssys­tem vid namn UFS 3.0 och LPDDR4X-min­nen men det som märks tydli­gast är skär­mens upp­da­ter­ings­frekvens. Just ordet “upp­da­ter­ings­frekvens” är unge­fär lika sex­igt som ordet “bil­drör” men vid prak­tisk använd­ning är det stor skill­nad. Aldrig tidi­gare har vi var­it med om en skärm som känns så len att scrol­la igenom.

Det är 6.67 tum OLED-skärm som dessu­tom helt sak­nar avlån­ga lis­ter, cirk­lar, drop­par eller vad det nu är för stun­den som skall kam­ou­flera kameror och sen­sor­er. I stäl­let skickas kam­er­an upp från chas­sit på ovan­si­dan. Ansik­t­si­genkän­ning funger­ar genom att kam­er­an kom­mer upp snabbt och ner igen.

Vid förs­ta använd­ning är det inte sådan wow-känsla att ha en helt ren skärm längst upp som vi kanske trodde det skulle vara men däre­mot är det svårare att gå i från det till en annan mobil när vi väl vant oss vid det. Särskilt när vi tit­tar på film i horison­talt läge.

I slutän­dan stängde vi dock av ansik­t­si­genkän­ning ty den där hade en märk­lig ovana att plop­pa upp i tid och otid, mest för att vi ibland använ­der pow­er-knap­pen för stresshanter­ing när vi glömt fid­get spin­nern hem­ma. Den bor­de helt klart kän­na av att det inte är läge att skic­ka kam­er­an när tele­fo­nen lig­ger upp och ned­vänd i en mörk fic­ka.

Solklar premiumkänsla

One­Plus gjorde det lätt för sig när de ville ettablera pre­mi­umkänslan även på utsi­dan. Bara att låna desig­nen från Sam­sung S9/S10 och Huawei Mate 20 Pro/P30 Pro med de run­dande kan­ter­na både på fram- och bak­si­dan. Låna är för­resten fel ord — skär­men tillverkas av Sam­sung.

Dessvärre har One­Plus inte lyck­ats lika bra att få tele­fo­nen att fat­ta att vi inte försök­er mul­ti­toucha bara för att fin­grar­na till­höran­des han­den vi håller den med råkar vidröra för myck­et av skär­men på sidor­na. Det märks särskilt när vi växlar mel­lan de oli­ka kam­er­alä­ge­na där vi får tän­ka på att släp­pa grep­pet lite på sidor­na för att den skall fat­ta att vi vill göra något. Se gär­na vår vide­o­re­cen­sion här i slutet hur vi menar.

Det är dock ingen deal­break­er. Inte heller det fak­tum att skär­mens 90Hz äter bat­teri rätt bra trots det hyf­sat sto­ra 4000 mAh-bat­teri­et. Det går att sän­ka skär­men till 60Hz men hur kul är det? Power­banks är bil­li­gare säger vi. Lad­daren som med­föl­jer är dessu­tom på hela 30W.

Du kan väl­ja mel­lan färg­er­na mörk­grått-som-näs­tan-skim­rar-lite-lila-i-vis­sa-sam­man­hang, i skim­rande Djurgårds­blått samt i iPhone-guld. De offi­ciel­la nam­nen är Mir­ror Gray, Neb­u­la Blue och Almond. De två sist­näm­n­da ger en myck­et exk­lu­siv känsla och här lev­er­erar bolaget fullt ut.

Den lite mindre varianten av besvikelse

Men de trum­mor som One­Plus kanske slog hår­dast på vid lanserin­gen var kameror­na. För förs­ta gån­gen har en One­Plus-tele­fon tre kameror. Här får vi hela världens stan­dard­kam­era på 48 MP (Se det mer som en mod­ell­betäck­n­ing än att alla 48 miljon­er pixlar­na används). En super­vid­vinkel-kam­era på 16 MP som vi egentli­gen inte vill pra­ta så myck­et om och optisk zoom på 3 gånger med sina 8 MP som vi ock­så får en känsla av att man inte hade så myck­et pen­gar att sat­sa på efter huvud­kam­er­an.

Det går inte heller att fil­ma med super­vid­vinkelka­m­er­an vilket är myck­et synd.

One­Plus 7 Pro är helt klart en kom­pe­tent kam­er­atele­fon jäm­fört med för­ra årets mod­eller från både dem själ­va och konkur­renter­na men fram­förallt på nät­tläget fall­er man fort­farande kort mot huvud­konkur­renten Huawei och Googles Pix­el­tele­fon­er och här är det en frå­ga om mjuk­vara. En mjuk­vara som i de fles­ta andra sam­man­hang dock vin­ner över nyss näm­n­da tillverkare.

 

Pris och valmöjligheter

Pre­mi­um kostar mer än flag­gskepp men vid lanserin­gen lyck­ades man ändå kom­ma en bit under konkur­renter­na med sina 7 900 kro­nor. De hade dock några månad­er på nack­en och kom gan­s­ka snabbt ner i pris och nu går det till och med att få en Sam­sung S10 för under det och Huawei P30 kostar i prin­cip lika myck­et.

One­Plus 7 Pro vin­ner ändå på grund av dess härli­ga skärm och det snab­ba, rena och fram­förallt bloat­ware-fria Android-sys­tem. Vårt tips är att köpa mod­ellen med 256 GB ram och mer ram­minne som kostar runt 8400 kr.

Om fotografer­ing är din abso­lut huvudsyssla med tele­fo­nen finns det dock ett bät­tre val — men det abso­lut bäs­ta valet kanske är att vän­ta till uppföl­jaren för om de lyck­ats få ord­ning på det mes­ta i övrigt finns det myck­et resurs­er att läg­ga på fotografi-algo­rit­mer­na.

Relevanta specifikationer

  • Namn: One­Plus 7 Pro
  • Tillverkare: One­Plus
  • Pris: Från 7800 kr
  • Färg: Blå, Mörk­grå, Guld
  • Mate­r­i­al: Glas över­alt.
  • Skärm: 3120 x 1440 pix­els 516ppi AMOLED 6,67 tum.
  • Utrymme & Minne: 6 GB / 128 GB (7 800 kr), 8 GB / 256 GB (8 400 kr), 12 GB / 256 GB (9 200 kr).
  • Kameror: Stan­dard 48 MP (Sony IMX586) f/1.6, optisk bild­sta­bil­isator. 3x Zoom 8 MP, f/2.4, Optisk bild­sta­bil­isator. Super­vid­vinkel 16 MP, f/2.2 FoV: 117°. Främ­re kam­er­an: 16 MP, f/2.0 Elek­tro­n­isk bild­sta­bil­isator.

Köpställen

Videorecension och övriga filmer om OnePlus 7 Pro

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVyVH4QMTlLbgQLPJoSdrRn_DCyWD4iTb

Kommentarer