Android

OnePlus avslöjar namnet på sin kommande TV

Keep it simple?

I sep­tem­ber för­ra året med­de­lade One­Plus att de hade plan­er på att ta sig in i TV-branchen och nu har bolaget visat upp både log­gan och vad TV’n kom­mer att heta.

På deras offi­ciel­la forum har en medar­betare berät­tat att det nya nam­net blev One­Plus TV och skriv­er att det inte finns något annat namn som kan rep­re­sen­tera deras vision­er, värde och stol­thet mer än att använ­da före­tagets namn i pro­duk­t­nam­net. Någon mer infor­ma­tion har inte läm­nats men vi vet åtmin­stone att pro­jek­tet fort­farande är igång. Det ryk­tas att TV’n kom­mer ha Android som oper­a­tivsys­tem och kom­mer utrustad med en LED-pan­el i stor­lekar­na 43 till 75 tum. Vis­sa ryk­ten påstår även att den kom­mer lanseras i slutet av sep­tem­ber.

Via The Verge

Kommentarer