Ljud & Bild

OnePlus TV kommer redan i september — men inte till oss

Först ut Indien

One­Plus TVn kom­mer släp­pas i sep­tem­ber och först ut är Indi­en, därefter så är det väl andra delar av Indi­en. För några datum för övri­ga världen finns inte.

One­Plus-grun­daren Pete Lau säger dock i ett blog­gin­lägg att man job­bar hårt på att lansera den i USA, Europa och Kina och kom­mer så göra så fort man hit­tat lokala samar­betspart­ners för dess innehåll. Det låter med andra ord som att Android TV inte kom­mer använ­das.

Vi gillar One­Plus-mobil­er­na skarpt men ställer oss ändå lite fun­derande exakt vad One­Plus har att erb­ju­da TV-mark­naden som är en rätt trång sek­tor. Målet enligt Lau är dock att sät­ta stan­dar­d­en för vad framti­dens TV skall lev­er­era. Inga små ord att själv lev­er­era på.

One­Plus är dock en del av den kine­siska jät­ten BBK Elec­tron­ics som redan idag tillverkar tv-appa­rater under en rad oli­ka varumärken.

One­Plus andra med­grun­dare är för övrigt sven­sk och het­er Carl Pei.

https://youtu.be/R1AGB2h44r8

Kommentarer