Nyheter

OS X 10.9 kan vara närmare lansering än vi tror

OS-X-Sea-Lion

Vi har ännu inte sett en enda betaver­sion av OS X 10.9 men ändå kan det vara kortare tid till lanser­ing än vi tror. Det är en av Applein­sid­ers läsare som har hit­tat en bugrap­port för Webkit ins­kick­ade genom Apples egna system.

Oper­a­tivsys­temet som har använts har num­mer 13A451 där 13 står för OS X 10.9. (OS X 10.4 var 8, 10.5 var 9 osv.) Och 451 står för antalet ver­sion­er, Apple har med andra ord redan kom­mit ut med 451 ver­sion­er av 10.9 vilket tyder på att de har kom­mit gan­s­ka långt i utveck­lan­det. Tit­tar man på OS X 10.8 Moun­tain Lion så låg den slut­gilti­ga Gold­en Mas­ter ver­sio­nen på 269 ver­sion­er och 10.7 Lion som var en större upp­da­ter­ing låg på 511 versioner.

builds-130606

Vad betyder då detta?

Troligtvis finns det myck­et i OS X som även avs­lö­jar nyheter i iOS 7, Jony Ive är en per­fek­tion­ist och nöjer inte med att ändra iOS utan vill givetvis ha en motsvarande förän­dring i OS X.

Man vill helt enkelt inte avs­lö­ja det nya utseen­det innan WWDC och det­ta tvin­gar Apple att släp­pa en bety­dligt mer färdig pro­dukt till utveck­lar­na än vad vi är vana vid. Den förs­ta ver­sio­nen av 10.8 Moun­tain Lion som utveck­lar­na fick till­gång till kom ut 16 feb­ru­ari och den skarpa ver­sio­nen släpptes 25 juli sam­ma år. Ska 10.9 släp­pas vid unge­för sam­ma tid­punkt så krävs det mer förar­bete av Apple. Nu kan det ju vara så att Apple planer­ar att släp­pa 10.9 senare än vad vi är vana vid ock­så, kanske ihop med iOS senare i augusti eller sep­tem­ber men det är ingent­ing vi hop­pas på.

En annan förk­lar­ing skulle kun­na vara att OS X 10.9 kom­mer vara en bety­dligt mer avancer­ad upp­da­ter­ing än vi tidi­gare har trott och att det där­för har krävts mera tes­tande av Apple än van­ligt men det känns inte troligt då iOS 7 verkar vara i fokus i år.

På måndag efter kl 19 får vi alla svaren.

[via: http://appleinsider.com/articles/13/06/06/apple-bug-report-hints-developers-may-receive-near-final-build-of-os-x-109-at-wwdc “AppleIn­sid­er”]

Kommentarer