Apple

Phil Schiller blir en Apple Fellow

En väldigt exklusiv klubb

Phil Schiller, Vice VD med ans­var för mark­nads­föring hos Apple star­tade sin kar­riär i bolaget redan 1987 och har gjort ett stort jobb för att sät­ta Apple på kar­tan. Nu belö­nas han med att bli en Apple Fel­low vilket bara elva per­son­er belö­nats med innan hon­om.

Apple Fel­low blir en per­son som erkänts som värde­full i före­taget och intar en mer eller min­dre guru-lik­nande roll. Phil ska fort­sät­ta att skö­ta App Store och Apple Events och job­bar direkt under Tim Cook, men läm­nar över sin tidi­gare titel som Vice VD för Mar­ket­ing till Greg (Joz) Joswiak. En Fel­low funger­ar mer som en guide i före­taget med sin oslag­bara kun­skap och erfaren­het, belö­nas med akti­er och en stor ära.

“Phil has helped make Apple the com­pa­ny it is today and his con­tri­bu­tions are broad, vast, and run deep. In this new role he will con­tin­ue to pro­vide the incred­i­ble thought part­ner­ship, and guid­ance that have defined his decades at Apple,” Säger Tim Cook, Apples VD.

Phil har verk­li­gen offrat livhanken för Apple:

Käl­la: Apple Pressmed­de­lande.

Kommentarer