Podcast

Podd: Steve Jobs-Land

Släng er i väggen alla Disneylands!

Thor och Mar­cus är den­na veck­an ensam­ma i pod­den vilket resul­ter­ar i att myck­et kom­mer att hand­la om deras favorit­före­tag Apple men Thor berät­tar även var­för han använ­der en Polar Ignite Fit­ness Watch både till trän­ing och när han sover. Var­för Apple samar­be­tar med Porsche och hur Apples kom­mande PRO-tele­fon ska skil­ja sig från resterande tele­fon­er är bara några av alla de andra områ­den vi hin­ner avver­ka i det­ta pod­davs­nitt.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Se ock­så förk­larin­gen till veck­ans omslag.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer