Recensioner

Poio — spelet som borde finnas på alla barns surfplattor

Lär barnen att läsa samtidigt som de har kul

Mån­ga kän­ner nog igen sig i det fak­tum att när bar­nen får en surf­plat­ta i han­den så är det anti­n­gen något meningslöst spel, lite YouTube eller Net­flix som går varm på surf­plat­tan. Om det istäl­let fanns ett spel som lärde bar­nen att läsa sam­tidigt som de har roligt så hade vi väl valt det — men finns det?

Daniel Senn letade efter ett verk­tyg för att hjäl­pa sin hörsel­skadade son att kom­ma igång med att lära sig läsa och letade febrilt efter verk­tyg som skulle kun­na hjäl­pa hans son framåt — men gick bet. Istäl­let för att ge upp så tog han sak­en i egna hän­der och nu har vi fått tes­ta hans resul­tat som het­er Poio.

Vad är det?

Poio är ett spel som är utveck­lat av ped­a­goger och hela syftet med spelet är att lära barn att på ett roligt och ped­a­gogiskt sätt att bör­ja läsa. I spelet får bar­nen bekan­ta sig med bok­stäver, hur de låter och vart i ett ord de ska plac­eras och det hela görs på ett lek­fullt sätt. I spelet så har bar­nen till­gång till en kar­ta där flera delar är lås­ta och även en bok där flera bok­stäver sak­nas. Genom att jaga bok­stäver i spelet så fylls även boken upp med bok­stäver och när spelet är avk­larat så går det att läsa hela boken. I spelet får bar­nen bekan­ta sig med bok­stäver och får lära sig hur de låter, hur man skriv­er bok­stäver­na och sen hur flera bok­stäver kan sät­tas ihop och bil­da ord.

Så fungerar det?

Min dot­ter är fem år gam­mal och hon har fått spela spelet 3–4 gånger i veck­an under ett par veck­o­rs tid och hennes intresse för ord har ökat markant. Hon har även lärt sig hur bok­stäver ska skri­vas, hur de låter och kän­ner numera igen bok­stäver och ord när vi läs­er van­li­ga böck­er. Om man tit­tar på det ur ett barns per­spek­tiv och ser det hela som ett van­ligt spel till en surf­plat­ta så är det svårt att få henne att slu­ta spela. Hon tyck­er det är väldigt roligt och utmanande och det känns skönt som förälder att veta att hon lär sig sak­er medans hon spelar. En annan rolig detalj är att det skickas ut mail där man får föl­ja sitt barns utveck­ling i spelet och vad de lär sig just nu.

 

Vart får jag tag på spelet?

Poio går att lad­da ned till både iOS-enheter och Android-enheter och kostar 199 kro­nor och om du har en iOS-enhet så krävs iOS 10 eller nyare och en iPad 4/mini 2/iPhone 5 eller senare. Har du en Android-enhet så krävs Android 5 eller senare. Vill ta en när­mare titt på Poio så går det att göra genom att klic­ka dig vidare här.

Kommentarer