Recensioner

PowerPic är en fotoram som laddar din telefon

Och kommer undan med det

Mod­ern av sak­er som vi inte vis­ste att vi behövde men nu älskar måste vara fotora­men som även lad­dar din tele­fon.

Men vi hade fak­tiskt våra aningar. Prob­lemet med tele­fon­er som lig­ger ner på skrivbor­det i ljudlöst läge är att vi lätt mis­sar inkom­mande sam­tal och med­de­landen om vi sit­ter med hör­lu­rar på. Där­för bör en tele­fon stå i någon form av doc­ka och var­för kop­pla in en sladd när vi kan lad­da trådlöst i näs­tan alla mod­er­na tele­fon­er (Sist ut i stol­sleken här är Sony och One­Plus men även de ryk­tas lösa det i och med näs­ta lanser­ing).

Så ver­tikal trådlös doc­ka är svaret på det­ta i‑landsproblem. Frå­gan som upp­står är då om en så tacky idé som att kom­bin­era det oblig­a­toriska fotot på famil­jen (eller i det här fal­l­et ens utökade familj) med just laddning.

PowerPic 2

Svaret är att det är över­raskande nice, om än att det kräver rätt tele­fon. Utöver att den då måste stöd­ja trådlös laddning så behöver ock­så skär­men vara på, annars blir det ett tråkigt svart. Har du det är den­na pro­dukt klock­ren.

Vad som risker­ar bli min­dre rent är att sät­ta in ett foto, glaset är lite för vasst så var för­sik­tig när joxar med det.

Kraften som ström­mar igenom dina nära och kära ut i din tele­fon är på 10w och ramen är gjord av trä, furu från Nya Zee­land.

SAMMANFATTNING OCH BETYG

Fascinerande trevlig pro­dukt. Fram­si­dan är roli­gare än bak­si­dan, var­för inte låta kabeln gå i sta­tivet? Poän­gav­drag för det fak­tum att det är lätt att skära sig på glaset vilket är jät­te­dumt men bara du är för­sik­tig så. Priset på runt 800 kro­nor är förstås i det över skik­tet för en trådlös lad­dare men tänk så rent det blir på skrivbor­det.

Pro­duk­tk­val­ité: 4/5.
Funk­tion 5/5.
Design: 4/5.
Val­u­ta för pen­gar­na 4/5.
Instal­la­tion 4/5.
Total­be­tyg 4/5.

PLUS

 • Lös­er ett prob­lem vi inte rik­tigt vågade erkän­na att vi hade.
 • Min­dre plot­trigt skrivbord.
 • Bara funger­ar.

MINUS

 • Inte jät­te­vack­er på bak­si­dan.
 • Blir trist om/när tele­fo­nen släck­er skär­men.
 • Näm­nde vi att det gör ont att skära sig?

Teknikveckan rekommenderar

DETALJER

 • Tillverkare: Twelve South
 • Anslut­ning: USB‑A
 • Lad­das: Via vilken USB-lad­dare eller datorn som helst. Med­föl­jer ej.
 • Stor­lek: Klarar foton i måt­ten 12,7 x 17,78 cm.
 • Med­föl­jer i kar­ton­gen: Fotoram, ställ.
 • Färg­er: Svart eller vitt.
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer