Recensioner

Recension: Jabra Clipper — Bluetooth-headset (+ tävling!)

Jabra front

Upp­da­ter­ing: Nu tävlar vi i samar­bete med Jabra ut en Jabra Clip­per. Läs mer om tävlin­gen.

Jabra Clip­per är en min­i­mal­is­tisk blue­tooth­mot­ta­gare som är for­mad som en kläm­ma. Med endast tre fysiska knap­par, en 3,5 mm hör­lur­sut­gång, ett litet hål för lys­dioder och mikro­fon samt en stiligt, undan­gömd micro-USB-ingång ger den ett intryck av ele­gans kom­bin­er­at med funk­tion. Vid en förs­ta anblick föl­jer Clip­pers design sam­ma filosofi som mån­ga av Apples pro­duk­ter. Clip­per består i huvud­sak av polykar­bon­at och ser i verk­ligheten ut som ett matt silikon­lik­nande mate­r­i­al som gör den både behaglig att hål­la i och tit­ta på. Själ­va kläm­man är av met­all som vack­ert bry­ter av svar­ta plas­ten och ger den skarpa och fina lin­jer längs med hela pro­duk­ten, och trots att den endast väger 20 gram ger den ett robust intryck.

Men, bort­sett från att den är estetiskt till­ta­lande, är den något att ha?

Klic­ka på “Läs mer…” för att läsa hela recen­sio­nen.

I förpackningen

I för­pack­nin­gen föl­jer det i övrigt med ett par in-ear-hör­lu­rar, en väg­glad­dare och en man­u­al (även på sven­s­ka). Att det inte föl­jer med en USB-kabel föru­tom väg­glad­daren är känns snålt, efter­som Clip­pers upp­giv­na bat­ter­i­tid på 6 tim­mars använ­dande innebär att du säk­erli­gen var och varan­nan dag måste läg­ga den på laddning känns det tråkigt att inte ha möj­ligheten att direkt dedik­era en av datorns USB-por­tar för det ändamålet. Dock ska Clip­per klara av upp till 8 dagars stand­by-läge, något som jag tyvärr inte hade möj­lighet att tes­ta. Däre­mot tes­tade jag att spela kon­stant musik på rel­a­tivt hög ljud­volym och det tog ca 4,5h innan Clip­pers Li-ion-bat­teri fick slut på pos­i­tivt lad­dade par­tik­lar.

De med­föl­jande hör­lu­rar­na är som van­ligt med med­föl­jande hör­lu­rar: inte de bäs­ta. De in-ear-hör­lu­rar Jabra skickar är ändå hyf­sade om du inte är så kräsen, och det finns tre oli­ka plug­gstor­lekar att väl­ja på. De låter abso­lut inte dåligt, men i jäm­förelse med t.ex. Klip­sch Image S4 känns de som om de är köp­ta på Över­skotts­bo­laget för 29:90. Som tur är kom­mer ingen rep­re­sen­tant från Jabra tvin­ga dig att använ­da de med­föl­jande hör­lu­rar­na, tack vare 3,5 mm-utgån­gen kan du anslu­ta dina egna favorithör­lu­rar utan att ens bry dig om de med­föl­jande.

Jabra 4

Då Jabra Clip­per är for­mad som en kläm­ma är det givetvis menin­gen att du ska kläm­ma fast den på ett kläde­splagg, helst så högt upp på överkrop­pens fram­si­da som möjligt, i alla fall om du vill kun­na ringa och ta emot sam­tal utan att din röst ska låta som om du och Clip­per är plac­er­ade i var sin ände av en lång kor­ri­dor. Nu när det är höst och snart vin­ter är det­ta inget prob­lem, en jac­ka har ofta gått om poten­tiel­la fäs­tom­rå­den i närheten av din mun. Men på som­maren, när du äter glass på stran­den enbart iklädd shorts och en t‑shirt, finns det nog risk för att det kan bli job­bigt att ha Clip­per fäst i din t‑shirts urringn­ing. Kläm­man i övrigt är extremt hårt åtspänd, men även om det kan vara lite svårt att kläm­ma fast den behöver du inte oroa dig för att den ska råka släp­pa. Så vida du inte tänkt att använ­da den på dina MMA-trän­ingspass eller lik­nande, förstås.

Funktioner

Clip­per har fullt stöd för A2DP och AVRCP och har som näs­tan alla andra blue­tooth-pro­duk­ter ett upp­givet max­avstånd mel­lan mot­ta­gare och enhet på 10 m. Tyvärr blir anslut­nin­gen mel­lan min iPhone 4S och Clip­per insta­bil redan efter ett avstånd på 2–3 m inomhus med få och låga hin­der. Ställer jag mig bakom en vägg är det helt kört, och vän­der jag mig så att min kropp ham­nar emel­lan Clip­per och min iPhone glap­par ljudet var och varan­nan sekund. Sam­ma sak när jag har min iPhone i en fic­ka: i fram­fick­an är det inga prob­lem, men stop­par jag ner den i bak­fick­an så att min kropp ham­nar emel­lan så är det helt oan­vänd­bart. Ska du använ­da Clip­per så bör du allt­så endast använ­da den när du har din iPhone i fram­fick­an.

Jabra 3

Pre­cis som Apples egna hör­lu­rar har Clip­per endast tre knap­par, men tyvärr funger­ar de inte på sam­ma sätt. Istäl­let för att byta låt med två eller tre klick på mit­ten knap­pen byter man med Clip­per låt genom hål­la inne volymk­nap­par­na, och det går inte att snabb­spo­la varken framåt eller bakåt. Med mit­tenknap­pen, den som Jabra kallar för “Mul­ti-func­tion-but­ton”, kan du via oli­ka klick­kom­bi­na­tion­er svara/lägga på sam­tal, starta/pausa/stoppa musikup­p­spel­ning, ringa upp till senast uppring­da num­mer och neka ett inkom­mande sam­tal. Beroende på om du klickar snabbt, lite län­gre eller håller inne Mul­ti Func­tion-knap­pen trig­gar du åt de oli­ka funk­tion­er­na; räk­na med att det kan ta ett tag att lära sig dessa kom­bi­na­tion­er och hur länge knap­pen ska vara intryckt, speciellt om du redan har Apples klick-sys­tem i ryg­graden. Alla tre knap­par är upphöj­da och det är enkelt att kän­na sig fram till var­je knapp med fin­ger­top­par­na och var­je knapp­tryck­n­ing ger feed­back i form av oli­ka ton­er. Dessa ton­er kan dock bli irriterande om du använ­der en app som redan har ljudlig feed­back, t.ex. Spo­ti­fy, och det finns inget sätt att stän­ga av varken Spo­ti­fys eller Clip­pers feed­back-funk­tion.

En sak som är lite irriterande är att volymkon­trollen på Clip­per inte styr det van­li­ga volym­reglaget i iOS. Istäl­let funger­ar det som när du skickar ut ljud från din iPhone till en Air­Play-mot­ta­gare: volym­reglaget i iOS ställer maxvoly­men och den mot­ta­gande Air­Play-enheten har en egen volymkon­troll. Dessu­tom verkar Clip­per inte ha så myck­et kräm i ljudut­gån­gen, trots att jag har drag­it upp voly­men så myck­et det går både på min iPhone och på Clip­per kan jag utan att bli obekväm ha på mig mina hör­lu­rar (det kan jag defin­i­tivt inte när jag lyssnar analogt). Om det­ta är en begrän­sning från Apples eller Jabras håll är oklart.

Jabra 2

Tyvärr, och myck­et sor­g­ligt nog, kan du inte med Jabra Clip­per aktivera Siri på din iPhone 4S och inte heller den van­li­ga röst­styrnin­gen som finns i de föregående iOS-enheter­na. Det­ta är föru­tom den bri­s­tande blue­tooth-räck­vid­den den abso­lut störs­ta nack­de­len, och tyvärr kan den säk­erli­gen vara avgörande för mån­ga. Per­son­li­gen använ­der jag Siri flera gånger per dag och kom­mer säk­erli­gen använ­da funk­tio­nen ännu mer när Siri näs­ta år lär sig det sven­s­ka språket, och att fysiskt behö­va leta upp min iPhone i jack­fick­an var­je gång jag vill använ­da mig av Siri känns som ett steg bakåt. Att Siri lanser­ades långt efter Clip­per är ingen ursäkt, även iOS 4 hade röst­styrn­ing som aktiver­ades på sam­ma sätt.

Dessu­tom hän­der någonting märk­ligt med ljudet när Siri aktiveras; ljud­kval­itén blir helt plöt­sligt något av det säm­s­ta jag någon­sin hört. Dock verkar det vara ett prob­lem som Apple orskakat snarare än Jabra då jag upplever exakt sam­ma sak när jag tes­tar med andra BT-head­sets.

Ljudkvalité

Ljud­kval­ité-mäs­sigt står sig Clip­per rik­tigt bra, när du lyssnar på musik. Här finns det inga som helst ten­denser av en typisk loud­ness-EQ eller lik­nande som du ofta får på köpet när du köper ljudutrust­ning i den­na prisklass. Som van­ligt när ljud ska beskri­vas med ord är det alltid svårt, men i kor­ta drag kan du av Clip­per förvän­ta dig att få en helt klart god­känd, djup bas, ett rik­tigt klart mel­lan­reg­is­ter och en dis­tinkt diskant. Skill­naden mel­lan när jag lyssnar på musik analogt och med Clip­per är myck­et tydlig; ljudet känns över­lag myck­et klarare och mer dynamiskt, men fram­förallt får mel­lan­reg­istret sig ett rik­tigt lyft där var­je ljud som lig­ger i det­ta reg­is­ter tydligt går att urskil­ja. I jäm­förelse med ljudet från Sony Eric­ssons omåt­tligt pop­ulära MW600 är det helt klart en enorm skill­nad; ljudet som ström­mar ut ur MW600 i jäm­förelse känns rik­tigt platt och oin­tres­sant, och mel­lan­reg­istret beter sig som en gry­ta med gröt under kon­stant omrörn­ing.

Ljud­kvaliteten vid sam­tal är dock en annan his­to­ria. Vis­serli­gen var det ingen jag ringde till som som kla­gade över att de inte hörde mig bra eller att jag lät kon­stigt, min röst gick fram till de jag pratade med utan att jag behövde höja rösten eller rik­ta munnen mot Clip­per. Däre­mot var ljud­kvaliteten i min ände på gränsen till under­målig; inte alls lika illa som med Siri, men helt klart säm­re än när jag har mitt head­set inkop­plad analogt. De iPhonemod­eller jag tes­tade ringa med var iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, och det skiljde sig inte något mel­lan enheter­na.

Tyvärr hän­der det något märkvärdigt när jag kop­plar Clip­per mot min iMac av senaste mod­ell. Av någon anled­ning försäm­ras ljud­kval­ién markant. Det är som att gå ner till den lägs­ta bitrate du kan tän­ka dig med en hel del knaster och spo­radiska avbrott. Om det­ta är ett Mac-relat­er­at prob­lem eller inte fick jag ingen klarhet i. men som det ser ut just nu är det bara att leta vidare om du har tänkt att införskaf­fa ett blue­tooth-head­set för att använ­da till både din iPhone och din Mac.

Jabra 5

Slutsats

Om du är intresser­ad av ett bil­ligt blue­tooth-head­set och inte har något behov av län­gre räck­vidd än till din fram­fic­ka, och inte heller i behov av att kun­na aktivera Siri eller röst­styrn­ing direkt från ditt head­set, är Jabra Clip­per helt klart ett bra köp. Med ett lägs­ta-pris på omkring 3–400kr, rel­a­tivt bra bat­ter­i­tid och rik­tigt bra ljud­kval­ité vid musikup­p­spel­ning kan förde­lar­na väga  upp en del av nack­de­lar­na. Vi andra, som vill kun­na använ­da oss av Siri, plac­era våra iPhones i bak­fick­an och slip­pa lära oss Jabras egna knapp-sys­tem får helt enkelt bara hop­pas på att Jabra inom en snar framtid släp­per en Clip­per 2; en design­mäs­sigt likadan pro­dukt som är opti­mer­ad för iOS, med stöd för Siri, förstås.

Kommentarer