Recensioner

Recension: World War Z

Spelat på: PS4

Innan själ­va recen­sio­nen så vill jag dela med mig kring hur vi ser på sådana här ”låg­pris­ti­t­lar” och hur vi recenser­ar dem. Det är inte helt självk­lart. Vis­sa recenser­ar alla spel enligt sam­ma mall, det vill säga att de utgår från spel i trip­pel A‑kaliber. Tyck­er det är att skju­ta lite i stolpen. De är ju oftast kortare än ett full­pris­spel och inte alls den typen av fyl­ligt innehåll eller utveck­lingstid en förvän­tar sig från en sådan titel. Men det vore ju ock­så fel att vi som spelare ska få säm­re kval­itét på titeln rent game­play-mäs­sigt och behö­va ha överseende med bris­ter bara för att få en lägre pris­lapp.

World War Z, pre­cis som t.ex. Fort­nite eller var­för inte geniala Ver­mintide gör en enda grej och gör den bra. Så vi kom­mer inte gå in på sto­ry eller grafik eller lik­nande, för du väl­jer att spela sådana här spel av en enda anled­ning: Spelkänslan. Och det är just den jag kom­mer pra­ta om mest i den­na recen­sio­nen.

Spelet har en tred­je-per­sonsvy och känslan i styrnin­gen och i hur lätt det är att sik­ta är väl avrun­dad och du kän­ner igen dig från lik­nande spel. Vap­nen har ock­så oli­ka känsla och tyn­gd vilket tillför myck­et. Saber Inter­ac­tive har utveck­lat något som de kallar för Swarm Engine där de kan ha flera hun­dra zom­bies på skär­men sam­tidigt. Det blir jävligt panikigt när hor­den drar fram likt en våld­sam flod och bör­jar klät­tra på varan­dra för att kom­ma åt ditt team.

Co-op mode

World War Z är ett bra spel om du spelar det med dina polare. Det är pre­cis som det gam­la Left 4 Dead gjort för fyra spelare i co-op. Det som finns idag är en kam­panj för det och mul­ti­play­er med lite oli­ka lägen.

Brukar tän­ka att om vi får ut en hand­full roli­ga speltillfällen på en låg­pris­ti­tel så har det var­it en bra titel. Och det har vi fått här — men innehål­let är tunt. Kam­pan­jen bjud­er på fyra oli­ka län­der att besö­ka och de har tre banor var, men alla är upp­byg­g­da på sam­ma sätt. Följ den lin­jära banan fram till en choke­point, hit­ta och bygg lite försvar som tag­gtråd och ett par kul­spru­tor, invän­ta och döda hor­den, rör dig till näs­ta choke­point and repeat. Även i mul­ti­play­erde­len är det tunt och i skri­vande stund finns det fyra banor, vilket blir lite segt.

World War Z har enbart fyra gener­iska spe­cial­zom­bies som ska ge strid­er­na lite mer puls och vi kän­ner igen dem från andra spel. En stor bjässe som tål myck­et som charge:ar in och grab­bar tag i spelar­na, stalk­er­zom­bi­en som hop­par fram ur skug­gor­na och håller fast spelare som tar sig från grup­pen, zom­bi­en som sprid­er ett moln av gas när den dör och skrik­zom­bi­en som kallar på ännu fler fien­der.

Det är här World War Z kunde stått ut från mäng­den, men blir en dussin­shoot­er. Var­för inte ska­pa spe­cial­fien­der som har lite mer syn­ergi­er med varan­dra istäl­let? Att t.ex. skrik­zom­bier­na hade gjort så en inte kunde röra sig om spelaren var nära dem sam­tidigt som det kom exploderande zom­bies som bara kunde dödas genom head­shots. Det hade gjort fight­er­na otroligt mer intres­san­ta och du hade behövt mer strate­gi istäl­let för att det alltid bara är att döda alla fien­der tills spelet säger att du ska gå vidare.

Spelet ber en ofta att göra vis­sa are­or i kam­pan­jen ”tyst” genom att döda zom­bies med vapen som har ljud­däm­pare för att inte ljudet ska dra till sig mas­sa mer fien­der. Klas­siskt. Men på de två, tre lägre svårighets­grader­na är det helt meningslöst att göra det tyst för det är lättare att bara skju­ta allt trots att det kom­mer mer zom­bies och ammolå­dor där du får full ammo är det gott om. Där hade en istäl­let kun­na byg­ga upp de arenor­na på annat sätt vid lägre svårighets­grad. De högre svårighets­grader­na är under­teck­nad inte byx­ad för och vi kan inte se hur det skulle gå till att klara det. Men visst, om vi kän­ner spelvärlden rätt så har nog någon redan klarat alla kam­panj-banor på högs­ta svårighets­graden med bara kniv­en.

Multiplayer

Det mul­ti­play­er­läge som är bäst var helt klart det som kallas Scav­enge Raid som går ut på att två lag om fyra möter varan­dra och ska ploc­ka lådor med utrust­ning. Dör du tap­par du en tred­jedel av de resurs­er du plock­at och andra spelare kan ta dem. När ni skju­tit på varan­dra en stund har ni väs­nats så pass myck­et att det kom­mer en hord. Är du till­räck­ligt skick­lig kan du använ­da hor­den till din fördel för att ta ut dina mot­spelare. Mest resurs­er efter en kvart vin­ner.

Måste näm­na en kul detalj i mul­ti­play­er, om du blir mör­dad av en zom­bie så ser du från death­cam att din karak­tär nu blir en del av hor­den. När du respaw­nar så finns din mod­ell ute på banan som zom­bie. Den­na zom­bie tål lite mer och det blir extra skäm­migt när du blir dödad av ”dig själv”.

Summering

För att sum­mera så för sin gan­s­ka ringa pris­lapp på 400 kr så får du bra med spel för pen­gar­na. Du kom­mer ha rik­tigt kul i mån­ga tim­mar och helst till­sam­mans med kom­p­is­ar­na, men när du kän­ner att det blir repet­i­tivt kom­mer du nog inte ploc­ka upp det igen för titeln är tunn. Gillade du Left 4 Dead så kän­ner du igen dig och kom­mer upp­skat­ta World War Z.

Reklam: Köp World War Z på Web­hallen (PS4, XBOX)

Kommentarer