Nyheter

Releasetrailer för Marvel’s Spider-Man till Playstation 4

Den 7 sep­tem­ber kom­mer Mar­vel’s Spi­der-Man exk­lu­sivt till Playsta­tion 4 och det ser ruskigt bra ut. Insom­ni­ac Games är det som lig­ger bakom spelet och de är mest kän­da för Ratch­et & Clank-spe­len.

Spelet sägs ha en djup sto­ry som blandar livet som Spi­der-Man med pri­vatlivet som Peter Park­er. Fight­ingsys­temet ska enligt mån­ga påmin­na myck­et om det vi fick se i Bat­man Arkham-spe­len och Insom­ni­ac har även pratat om att de har sneglat myck­et på Arkham-spe­len inför ska­pan­det av Spi­der-Man. Men istäl­let för ett smut­sigt och mörkt Gotham, får vi här svin­ga oss loss i ett bety­dligt ljusare och större New York.

 

Kommentarer