Nyheter

Revolut Junior lanseras i Sverige

Håll koll på ungarnas ekonomi

Betlko­rtet Rev­o­lut släp­per Junior-kon­to för alla kun­der i Sverige. Ett kon­to till ditt barn som föräl­drar­na har insikt i.

Det ger föräl­drar­na möj­lighet att öpp­na kon­to till sina barn, som kom­mer med en bar­nan­pas­sade app (7 till 17 år) där de kan se sin rike­dom och lära sig att spara till sina dröm­mar. Kon­tot styrs sam­tidigt via föräl­drar­nas Rev­o­lut-app där det enkelt går att föra över pen­gar och ha över­sikt över sitt barns utgifter.

Stan­dard­kun­den kan skaf­fa Juniorko­rtet med en gräns på 400 kro­nor per månad, medans Pre­mi­um och Met­al-kun­der kan ska­pa två till fem kon­ton som båda föräl­drar­na kan ha koll på och de får även funk­tion­er för Uppgifter och veck­openg. Uppgifter är en funk­tion där vi kan ge bar­nen en uppgift i hem­met och sedan beta­la ut en fast sum­ma om det blir utfört. Diska — få en tju­ga. Medans veck­openg är gan­s­ka självförk­larande och ger bar­net en fast inkomst var­je vec­ka som ställs in via förälderns Revolt-app. I de högre klasser­na ingår ock­så sparkon­to för bar­net och mobi­la betal­ningar.


Kor­tet kom­mer ock­så med ett bar­nan­pas­sat utseende.

Via: Rev­o­lut Pressmed­de­lande.

Kommentarer