Apple

Rykte: Inga iPad mini eller Airpods gen. 2 på nästa Apple Keynote

Bara nyheter

Igår skrev vi att MacRu­mors efter lite grä­vande lyck­ats få fram att Apple planer­ar att hål­la WWDC keynote mel­lan 3–7 juni. Nu föl­jer Buz­zFeed upp det hela med att Apple planer­ar ett Keynote 25 mars, allt­så Apple förs­ta Keynote under 2019. Det hela går av stapeln på Steve Jobs The­atre på Apple Park cam­pus.

Apple ska på even­e­manget avs­lö­ja sin ryk­tade nyhet­stjänst, tjän­sten sägs kom­ma att läg­ga till betal­da prenu­mer­a­tionsalter­na­tiv till Apple News. Apple News finns än inte för den sven­s­ka mark­naden. Det går att aktivera Apple News i Sverige genom att ändra region på iOS-enheten. Men det har fun­nits spår efter Sven­s­ka Apple News länge i form av länkar till Sven­s­ka nyhetssi­dor.

Buz­zFeed fort­sät­ter med att säga att det är ”osan­no­likt” att Apple kom­mer pre­sen­tera någo­ra nya iPad Mini eller andra gen­er­a­tio­nens Air­Pods.

Istäl­let kom­mer deras Keynote vara “inrik­tad på abon­ne­mangstjän­ster”, men det är oklart om det ock­så kom­mer att innehål­la detal­jer om den kom­mande TV-tjän­sten som Apple har i sin pipeline. Det har tidi­gare ryk­tats att den tjän­sten kan sät­ta igång så tidigt som i april, så det är säk­ert möjligt.

Via:MacRu­mos

Kommentarer