Spel

Rykte: Ny version av Xbox One som inte läser skivor

Endast nedladdning som gäller

Ryk­ten från Thur­rott säger att Microsoft kom­mer släp­pa en Xbox One-kon­sol som helt kom­mer att skip­pa fysiska spel. Alla spel kom­mer att behö­va lad­das ned till kon­solen via inter­net istäl­let.

Ryk­tet säger även att alla de som väl­jer att gå över till den nya kon­solen kom­mer erb­ju­das byta in sina fysiska spel mot dig­i­ta­la ver­sion­er av spe­len hos åter­försäl­jare. Priset sägs vara $199 för kon­solen och den kan kom­ma att lanseras tidigt 2019.

En kon­sol utan optisk läsare kom­mer dels vara bil­li­gare att tillver­ka men det är ock­så min­dre delar som kan gå sön­der på kon­solen.

Via: Omni

Käl­la: Thur­rott

https://youtu.be/cUf6rZ5FDMY

Kommentarer