Nyheter

Doktorn förklarar: Så fungerar EKG i Apple Watch

Och så kan det påverka patienten

Som läkare föl­jer jag med spän­ning utveck­lin­gen av nya häl­so­pro­duk­ter i hem­met. Häromda­gen släppte Apple nyheten om att deras nya smar­ta kloc­ka Apple Watch kom­mer att lanseras med möj­lighet till EKG-mät­ning. Där­för kan det vara på sin plats att fun­dera på vad EKG är och vad du kan ha för nyt­ta av det i en klocka.

Vad är EKG?

EKG är ett sätt att mäta den elek­triska aktiviteten i hjär­tat. För att hjär­tats alla muskel­celler ska arbe­ta till­sam­mans för att pumpa fram blodet effek­tivt styrs det av elek­trokemiska signaler.

I sjukvår­den kan vi mäta dessa sig­naler genom att enkelt kop­pla slad­dar, elek­troder, mot huden på oli­ka ställen till en EKG-maskin. Nor­malt har man 12 avled­ningar. Från dessa sig­naler får vi ett antal kur­vor som var för sig rep­re­sen­ter­ar den elek­triska aktiviteten i hjär­tat, sett ur 12 oli­ka vinklar.

Ett EKG kan berät­ta 3 vik­ti­ga sak­er för doktorn:

  • Hur hjärtryt­men ser ut– så vi att kan upp­täc­ka tex förmaksflimmer.
  • Om hjär­tat får till­räck­ligt med syre – så vi att kan upp­täc­ka tex hjärtinfarkt.
  • Hur hjär­tat ser ut anatomiskt– så vi att kan upp­täc­ka tex med­föd­da hjärtsjukdomar.

EKG-under­söknin­gen är myck­et bra på att säga något om ryt­men. Syretill­gång och hjär­tats form är EKG bety­dligt säm­re till.

Ryt­men är vik­tig efter­som om hjär­tats oli­ka delar inte aktiveras i en viss ord­nings­följd blir hjär­tat bety­dligt min­dre effek­tivt – vilket tex kan leda till svimn­ing. En van­lig rytm­rubb­n­ing är för­maks­flim­mer, som mes­tadels äldre män­niskor kan få. Men även unga kan få för­maks­flim­mer om de tar droger eller drick­er myck­et kaffe och inte sover flera dygn i sträck. För­maks­flim­mer kan orsa­ka att blod blir stil­lastående i delar av hjär­tats för­mak. Då koag­uler­ar blodet och bil­dar prop­par som kan sät­ta sig i benen eller i värs­ta fall i hjär­nan, vilket led­er till att delar av hjär­nan risker­ar dö – patien­ten har fått en stroke.

Med ett EKG kan jag som dok­tor utes­lu­ta mån­ga van­li­ga hjärt­sjuk­do­mar som är relat­er­ade till hjär­tats rytm, som just tex för­maks­flim­mer. Svårare är det att utes­lu­ta hjärt­in­farkt och andra sjuk­do­mar som inte direkt beror på ryt­men. Då kan dok­torn behö­va prover och andra under­sökningar för att fast­stäl­la diag­nosen. Patien­tens egna his­to­ria och symp­tom spelar ock­så stor roll.

Varför är EKG i en klocka intressant?

Att få fram en EKG-kur­va är fak­tiskt inte så svårt, du kan san­no­likt byg­ga en egen EKG-maskin från delar från vilken välutrustad högstadi­etekniksal som helst. Så där­för är det en smu­la kon­stigt att ingen tänkt på det­ta tidi­gare? Vi har fak­tiskt i gan­s­ka mån­ga år haft något vi kallar ”tum-EKG”, en liten enkel man­ick för EKG-mät­ning hem­ma som våra kar­di­ologer ofta skickar med patien­ter­na ett par dagar hem för utred­ning av just för­maks­flim­mer. Här ser jag att en Apple Watch med EKG fak­tiskt skulle kun­na bli ett kom­ple­ment. Prob­lemet är näm­li­gen att ett för­maks­flim­mer kan kom­ma och gå, och med en ensta­ka EKG-mät­ning på vård­cen­tralen är det inte säk­ert att jag fån­gar patien­tens förmaksflimmer.

Apples kloc­ka mäter 1 avled­ning istäl­let för de 12 som en dok­tor nor­malt har att förhål­la sig till. Det gör gör den min­dre exakt efter­som vi inte kan säga var felet i hjär­tat sit­ter, men det kan myck­et väl duga som ett förs­ta steg.

Du kan dock aldrig mäta EKG kon­tin­uerligt med en kloc­ka. Du behöver sät­ta din andra hands fin­ger mot klock­an för att mät­nin­gen ska star­ta. Det beror på att du behöver två punk­ter för att mäta sig­nalen, där hjär­tat behöver vara någon­stans emel­lan. Om du mäter två mät­punk­ter direkt på sam­ma arm mis­sar du hjär­tat – efter­som hjär­tat som bekant, inte sit­ter i armen.

Pulsen däre­mot kan klock­an mäta själv då och då. Fak­tum är att pulsen skulle kun­na använ­das för att upp­täc­ka för­maks­flim­mer efter­som pulsen blir oregel­bun­den vid flim­mer. Kanske är det så Apple har tänkt – att man rek­om­mender­ar en EKG-mät­ning till använ­daren vid oregel­bun­den puls.

Riskerar öka hälsoångesten

Ett generellt prob­lem med de nya häl­so­man­ick­er­na är att de risker­ar att öka häl­soångesten bland folk. En frisk per­son utan symp­tom, behöver fak­tiskt inte ta sitt EKG. Jag har var­je vec­ka några patien­ter på min mot­tagn­ing som har köpt en automa­tisk  blodtrycks­maskin och bör­jat ta sitt tryck när de känt av något kon­stigt i krop­pen. Då är ångesten hög och blodtryck­et likaså. I värs­ta fall tar de om tryck­et som då lig­ger än högre, vilket led­er till ökad ångest. Till slut sök­er patien­ten, helt i onö­dan till akutmottagningen.

Allt det­ta kan så klart lösas med bra mjuk­vara som tolkar och förmed­lar rätt infor­ma­tion till använ­daren. Kanske är det just det­ta som apple knäckt – det blir i så fall spän­nande att se!

Kommentarer