Apple

Så fungerar rumsligt ljud på AppleTV

NOBODY MOVES

Apples tv-box fick sig en upp­da­ter­ing under WWDC.

Det var dock inte myck­et av tiden som ägnades åt AppleTV men nu har det bliv­it mer tydligt vad som gäller.

tvOS 15 kom­mer flera nyheter, men rum­sligt ljud var en av de sto­ra. Hur det­ta funger­ar var efter pre­sen­ta­tio­nen oklart men under WWDC-dagar­na har det nu kom­mit mer information.

Pre­cis som med rum­sligt ljud på iOS så kom­mer AppleTV för­li­ta sig på accelerom­e­tern i Air­Pods för att bestäm­ma vinkel på huvudet. Först när vi sit­ter still med huvudet kom­mer AppleTVn “låsa” posi­tio­nen för att tol­ka det som huvudets vinkel mot TVn. Skulle vi sedan stäl­la oss upp och röra på oss så bör­jar AppleTVn om med kali­brerin­gen för att låsa sig igen när vi sit­ter stilla.

 

Kommentarer