Nyheter

Så gjorde Apple kameran i iPhone 5S ännu bättre

Fler megapixlar ger en större bild, inte en bät­tre. Så tänk­te Apple när de des­ig­nade den nya kam­er­an i iPhone 5S. Till skill­nad från andra tillverkare där störst bild verkar vara pri­or­itet ett så har Apple här gått på dju­pet och ska­p­at en kam­era med 33% bät­tre ljuskäns­lighet och ökat blän­daren 1/3 blän­darsteg till ƒ/2,2. Min­dre f‑tal bety­der större ljusinsläpp och är en stor fördel i dåligt ljus.

iphone_5s_camera_sensor

Själ­va sen­sorn är större till ytan utan att innehål­la fler pixlar vilket bety­der att de ock­så bliv­it större. Apple skriv­er att sen­sorn är 15% större och att pixlar­na nu mäter 1,5 mikron. En större cmos-pix­el bety­der att den kan reg­istr­era mer ljus så ända ner på pix­el­nivån kom­mer bilder­na förbättras.

En pro­fes­sionell sys­temkam­era har exem­pelvis en myck­et större cmos av den­na anled­ning. Det har allt­så inget att göra med att de ofta har fler megapixlar som gör dem bät­tre utan att var­je pix­el på cmos-chipet i sig är större. Så istäl­let för att låta mas­sor av små pixlar slåss om ljuset på en liten yta har Apple låtit sam­ma antal som tidi­gare få mer plats i iPhone 5S.

iphone_5s_camera_pics

Den nya proces­sorn i iPhone 5S har gjort det möjligt att för­bät­tra bild­sta­bilis­erin­gen vid still­bilds­fo­tografer­ing. Ännu ingen optiskt men väl en dig­i­tal sådan som gör att lån­ga slu­tar­tider som föror­sakar skakningar och oskär­pa kan kom­penseras genom att fyra bilder jäm­förs och kom­bin­eras till en färdig bild med bät­tre skärpa.

Allt det­ta sker utan att använ­daren behöver ta dessa fyra bilder utan sker i bak­grun­den helt automa­tiskt. En annan funk­tion som nu bliv­it möjlig efter­som iPhone 5S är snab­bare och har en ny Image Sig­nal Proces­sor (ISP) är Burst Mode. Kam­er­an tar här 10 bilder per sekund och du kan ta hun­dratals för att sedan väl­ja ut vil­ka som ska sparas eller helt enkelt spara hela sekvensen. Den bild som verkar vara den bäs­ta visas dessu­tom automatiskt.

Kam­er­an har nu fått två LED-blix­tar, en kall och en varm. Bild­proces­sorn läs­er av ljusets tem­per­atur och kom­binerar dessa blix­tar för att få den bäs­ta vit­bal­ansen vilket gör att tex hud­färg­er blir bät­tre. Upp till 1000 oli­ka kom­bi­na­tion­er av blixtljus kan pro­duc­eras. Här är något som Apple kan ha en stor fördel av gen­te­mot van­li­ga kom­pak­tkameror som oftast har rent ut sagt, rik­tigt usla blix­tar. Men som alltid så är blix­ten något man ska vara åter­håll­sam med att använda.

En annan vik­tig kom­po­nent i att kun­na ta bra bilder är att fokuserin­gen är snabb och här har Apple lyck­ats kapa tiden för fokuserin­gen med häften jäm­fört med iPhone 5.

iphone_5s_camera_video

Även bild­sta­bilis­erin­gen för video har för­bät­trats och för­mod­li­gen har vi den nya M7-proces­sorn att tac­ka för det som på ett mer nog­grant sätt än tidi­gare analy­ser­ar tele­fo­nen rörelser och dig­i­talt kom­penser­ar för det­ta. Dessu­tom kan du zooma upp till x3 medans du filmar.

Kam­er­an får nu ock­så ett slow­mo­tion-läge för vide­ofilmn­ing. Genom att sän­ka upplös­nin­gen till 720p blir det möjligt att fil­ma i hela 120 bilder per sekund mot som tidi­gare i van­li­ga 30 bilder per sekund. Inspelade slow­mo­tion-klipp kan sedan använ­das för att ska­pa parti­er i fil­men som utspelar sig just slow­mo­tion medans andra delar spelas upp som vanligt.

Ska vi gis­sa på att det kom­mer pub­liceras en hel sådana klipp på nätet på skate­board-åkare nu och under vin­tern från alpina tricks när skid­sä­songen drag­it igång. Vår bad­sä­song är ju tyvärr i det när­maste över.

Panora­mafo­tograferin­gen sker nu med 30 bilder per sekund vilket är 50% snab­bare än iPhone 5 samt ljuster­ar för högda­grar och skug­gor medans du panor­erar. Resul­tatet ska min­imera över­ex­pon­er­ade ljusa området och lät­ta upp skug­gor. Kol­la in fil­men nedan där Craig Fed­erighi, Senior Vice Pres­i­dent Soft­ware Engi­neer­ing, förk­larar den nya kam­er­an i iPhone 5S.

http://www.youtube.com/watch?v=kK0_OVn_uxA

Mer från tisdagens Apple-event:

[dis­play-posts tag=“apple-event-10-sep-2013” image_size=“thumbnail” orderby=“date” posts_per_page=“30”]

Kommentarer