Ljud & Bild

Samsung börjar rulla ut stöd för Google Assistent

Deras TV-apparater får förbättrade möjligheter till röststyrning

Sam­sung har pre­cis med­de­lat att de kom­mer att bör­ja rul­la ut stöd för Google Assis­tent till sina tv-appa­rater. I förs­ta skedet är det 12 län­der som får den­na för­bät­trade möj­lighet till röst­styrn­ing av sina tv-apparater.

Sam­sungs tv-appa­rater har redan stöd för såväl Ama­zon Alexa som deras egna tjänst, Bix­by. Nu bör­jar man allt­så att kom­plet­tera med Google Assis­tent som en följd av att det­ta intro­duc­er­ades i USA för någon månad sedan.

Samsung Amazon Alexa TV

Det ser ut att gäl­la för tv-mod­eller av årgång 2020 (alla 2020 4K och 8K QLED TV, Crys­tal UHD TV, The Frame, The Serif, The Sero och The Ter­race) och på tur att få stöd för Google Assis­tent står nu UK, Frankrike, Tysk­land och Ital­ien och innan året är slut ska 12 län­der totalt ha fått den­na upp­da­ter­ing enligt Sam­sung. På tur efter de uppräk­nade län­der­na står Spanien, Brasilien, Indi­en och Sydkorea.

Enligt Sam­sung kan du med Google Assis­tent nu använ­das för att kon­trollera din tv direkt med kom­man­don för att byta kanaler, justera voly­men eller för att styra andra smar­ta enheter som finns i ditt hem exem­pelvis belysning eller termostater.

Dessvärre är inte Sverige med i förs­ta run­dan men vi håller tum­mar­na för att vi inte ska behö­va vän­ta allt­för länge på stödet.

Innebär det­ta dödsstöten för Bix­by? Det kan ju inte finnas allt­för mån­ga som använ­der den­na tjänst, eller vad säger ni?

Käl­la: Sam­sung

Kommentarer