Nyheter

Samsung Pay går bara att använda med NFC från den 14 september

EU sätter stopp för MST-betalningar

Sam­sung Pay har haft en smidig lös­ning för att kun­na beta­la med mobil­er även om betal­ter­mi­nalen sak­nar NFC, men nu sät­ter EU stopp för det.

Sam­sungs enheter kom­mer utrustade med ett MST-chipp och det kan simulera mag­ne­trem­san på ett kort vilket gör att man kan hål­la tele­fo­nen bred­vid mag­ne­trem­san på kort­ter­mi­nalen och beta­la. Den 14:e sep­tem­ber ändras regler­na i EU:s betaltjän­st­di­rek­tiv där det bland annat inte län­gre kom­mer kun­na gå att ange kort­num­mer och säk­er­het­sko­den på bak­si­dan av kor­tet för att göra en betal­ning online. Det­ta drab­bar även lös­nin­gen som Sam­sung har med sitt MST-chipp och från den 14 sep­tem­ber kom­mer funk­tio­nen inte län­gre gå att använ­da.

Så vill du fort­satt göra betal­ningar med din Sam­sung-enhet så får du leta efter kort­ter­mi­naler med NFC-stöd.

Käl­la  Twit­ter

Kommentarer