Nyheter

Se första trailern till Independence Day: Resurgence

Bland de som ålder­smäs­sigt lig­ger över 30-streck­et är det nog få som mis­sat den amerikan­s­ka stor­fil­men Inde­pen­dence Day från 1996 – en action­fylld nu-kom­mer-aggres­si­va-aliens-och-tar-oss-film som innehåller i prin­cip alla de förvän­tade ingre­di­enser som kan förvän­tas av genren.

Uppföl­jaren som är plan­er­ad till som­maren 2016 har nu fått en förs­ta trail­er och givetvis är en större attack att vän­ta från sam­ma utomjordingar. Jezper Söder­lund från En Podd om teknik sam­man­fat­tar förvänt­ningar­na kort, kon­cist och träff­säk­ert: “Ser ut att kun­na bli en väldigt trevlig mind­less popcorn-action!”.

Att det skulle kom­ma en uppföl­jare har var­it känt i ett par år, men att Will Smith inte skulle bli inklud­er­ad kom­mer i alla fall för under­teck­nad som en nyhet. Enligt regis­sören Roland Emmerich (via Cin­emablend) ska det­ta bero på att Smith själv var trött på uppföl­jare, och att han istäl­let för den­na film valde att spela in After Earth.

Fil­men utspelar sig i nutid, allt­så 20 år efter att utomjordingar­na beseg­rades, och på sajten warof1996.com finns en time­line med hän­delser om vad som hänt sedan mod­er­skep­pet förgjordes med hjälp av ett datorvirus.

Kommentarer