Apple

Siri och Spotify kanske äntligen blir vänner

- Hej Siri, spela ZZ Top

Sidan The Infor­ma­tion påstår sig ha infor­ma­tion (pun intend­ed) om att Apple och Spo­ti­fy för sam­tal om att Siri ska få lära kän­na Spo­ti­fy på ett lite dju­pare plan.

Det­ta skulle innebära att vi med hjälp av Siri kan väl­ja låtar, album, spel­lis­tor och myck­et mer på Spo­ti­fy. Apple och Spo­ti­fy har tidi­gare inte var­it bäs­ta vän­ner men det­ta kan gyn­na båda parter i slutän­dan. Om dessa sam­tal som förs hand­lar om att Spo­ti­fy kom­mer få spe­cial­be­han­dling och till­gång till sak­er som inte alla utveck­lare har framgår inte, det kan även hand­la om att de enbart kom­mer imple­mentera SiriK­it som intro­duc­eras i iOS 13.

Via Uber­giz­mo

Kommentarer