Apple

Skillnaderna på Apple Watch S6, S5, S3 och SE

Rörigt

Apple har släppt två nya Apple Watch. En som är en upp­dat­er­ad ver­sion av S5 och en Apple Watch SE som är deras bud­getver­sion av klock­an.

Apple har i dagsläget tre klock­or på sin hem­si­da S6, SE och S3. Hos åter­försäl­jare är det fullt möjligt att fort­farande hit­ta Apple Watch S5. Vad som är skill­naden mel­lan klockar­na är inte så tydligt så här försök­er vi reda ut det hela genom en tabell över S6, SE, S5 och S3 och dess likheter och skill­nad­er.

Tabellen hit­tar ni i vårt forum där vi kon­tin­uerligt upp­dat­er­ar infor­ma­tio­nen.

Apple Watch jämförelse

Hit­tar ni något fel eller något som sak­nas i tabellen så kom­mentera gär­na så ska vi upp­dat­era den med kor­rekt infor­ma­tion. Infor­ma­tio­nen är inhäm­tad från Apples sven­s­ka hem­si­da.

Apple Watch S6 är utru­stat med U1-chipet. U1-chipet kom med iPhone 11 och hjälper till att avgöra var en enhet är någon­stans. Apple kallar det spa­tial för­må­ga. Tydli­gast blir det när vi använ­der Apples tjänst Air­drop och vi med hjälp av U1-chipet kan se åt vilket håll mot­ta­gande enhet befinner sig. Ryk­ten säger att Apple kom­mer att imple­mentera funk­tio­nen i sina kom­mande AirTags som ska hjäl­pa oss att inte tap­pa bort våra sak­er.

Kommentarer